På Musik- og lydproduktion C-niveau (htx) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af denne eksamen. Hvis du har musik valgfag (og ikke musik- og lydproduktion), så se denne side.


1. Prøveform
Grundlaget for prøvematerialet er din (eller din gruppes) eksamensproduktion fra undervisningen samt den skriftlige dokumentation for processen og de opnåede faglige resultater.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives 30 minutters forberedelsestid. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg. Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen.

Prøvematerialet udgøres af den skriftlige dokumentation for musik- og lydproduktionen, selve musik- og lydproduktionen samt ukendt parallelstof med relation til musikemne og produktion. Prøven tager primært udgangspunkt i dit indledende oplæg om, redegørelse for og diskussion af din eksamensproduktion og sekundært i en inddragelse af det ukendte parallelstof. Hovedformålet med det ukendte parallelstof er, at du i forberedelsestiden og ved eksaminationen kan sætte dette materiale i forhold til musikemnet og din lydproduktion.

Prøven er mundtlig og individuel. Eksaminationstiden er cirka 30 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning.

2. Faglige mål
Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

Du skal kunne:
 • anvende relevante lyd- og distributionsprogrammer
 • udforme og/eller tilvirke forskellige typer af musik- og lydproduktioner i en målrettet æstetisk og kommunikativ sammenhæng
 • analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioners design i forhold til kommunikationsforhold, betydning, brug af musikalsk materiale, stil- og genremæssige overvejelser og teknologiske muligheder med anvendelse af fagterminologi
 • bringe analysen ind i en relevant historisk, mediemæssig og kulturel sammenhæng.

3. Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

Der lægges vægt på, at du kan:
 • gennemføre en analyse og fortolkning i en diskussion af egen og andres lyd/musikproduktion med anvendelse af fagets terminologi
 • bringe musik- og lydproduktionen ind i en relevant historisk, mediemæssig og kulturel sammenhæng
 • vurdere eksamensproduktionen og det ukendte parallelstof med henblik på æstetiske, tekniske og kommunikative forhold.

4. Karaktergivning
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation. Ved bedømmelsen tages alene hensyn til din mundtlige præstation. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Definition
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.


5. Særlige bestemmelser
Selvstuderende
Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve. Lydproduktionen og en kortere, skriftlig dokumentation for processen og de opnåede faglige resultater skal godkendes af eksaminator.

6. Forberedelse
Nogle enkelte gode råd til din eksamensforberedelse:
 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på din dokumentation for eksamensproduktionen.
 • Forbered dit indledende oplæg om din eksamensproduktion i god tid før din eksamen. Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad oplægget skal indeholde.
 • Øv dig i at præsentere oplægget mundtligt.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvordan du skal forholde dig til og bruge det ukendte parallelstof ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, eller stil dit spørgsmål i debatforummet, hvis du i øvrigt er usikker på noget.