På Musik C-niveau (stx) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af denne eksamen. Hvis du valgt musik på B- eller A-niveau, skal du ikke til eksamen på C-niveau. Du kan dog vælge at deltage ved prøven i musikudøvelse - men uden for bedømmelse - hvis en sammenspilsgruppe er afhængig af din medvirken.


1. Prøveform
Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab
Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af et musikstykke. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Prøvematerialet har tilknytning til det emne, din projektgruppe har fremlagt for klassen og dokumenteret skriftligt i tiden før eksamen. Alle i projektgruppen tildeles det samme materiale. Prøvematerialet udleveres dagen før eksaminationen, således at forberedelsestiden er på mindst 24 timer. Du kan frit vælge, om du vil forberede dig individuelt eller sammen med din gruppe. Du må bruge hjælpemidler under både forberedelsen og eksaminationen.

Prøvematerialet udgøres af en klingende musik, en grafisk gengivelse af den klingende musik eller dele heraf (node, grooveskema eller tilsvarende) og eventuelt øvrigt materiale (tidslinje til udfyldelse, et tekstbilag eller et videoklip). Der medgives normalt ikke spørgsmål, der kan lede forberedelsen i en bestemt retning.

Lige før eksaminationen trækker du dit delspørgsmål. Du får ikke yderligere forberedelsestid, efter at du har trukket spørgsmålet. Spørgsmålet er typisk todelt: Et spørgsmål om musikstykkets opbygning samt nogle spørgsmål, der beskæftiger sig med musikkens historiske og kulturelle sammenhæng og/eller med særlige facetter ved musikken (eksempelvis instrumentation, melodiens form, solospillet i et bestemt formled eller rytmegruppens funktion).

Spørgsmålet er udformet, så det afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen. Eksaminationstiden er cirka 20 minutter per eksaminand, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning. Din projektgruppe må ikke overvære din eksamination.

Musikudøvelse
Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre et på forhånd indstuderet musikstykke i en gruppe på mindst to eksaminander. Et musikstykke forstås meget bredt og kan eksempelvis være en improvisation, et talekor, en sats, et stompforløb, en computerkomposition, en SDS-opførelse med brug af krop og stemme eller en mere traditionel gruppefremførelse som kopiversion.

Eksaminationstiden er cirka fem minutter per eksaminand. Hver eksaminand skal kun optræde én gang. Hvis du ønsker at fremføre et solonummer, eventuelt med akkompagnement, er det muligt, men hovedsigtet med musikudøvelse er gruppesammenspil.

2. Faglige mål
Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:
 • identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og populærmusik og ikke-vestlig musik
 • foretage en analyse af den klingende musik og den grafiske gengivelse heraf, ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder fra musiklære, hørelære og musikteori
 • sætte analysen af musikken ind i en historisk, samfundsmæssig, kulturel, og stil- og genremæssig sammenhæng
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier.

I musikudøvelse skal du kunne:
 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

3. Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I musikkundskab lægges der vægt på:
 • elementært kendskab til musikalske parametre, musiklære og hørelære og evne til at bruge dette i analyse af musik
 • elementært kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, genre- og stilmæssige sammenhæng.

I musikudøvelse lægges der vægt på:
 • lydhørhed og musikalitet, dvs. fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer
 • vokale og/eller instrumentale færdigheder.

4. Karaktergivning
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Vejledende beskrivelse
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Helhedsindtrykket er, at du overbevisende, selvstændigt og meget sikkert kan udtrykke dig i og om musik. Eventuelle mangler og småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Helhedsindtrykket er, at du er god til at udtrykke dig i og om musik, men flere mangler og fejl forekommer. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Helhedsindtrykket er, at du udtrykker dig usikkert i og om musik. Præstationen er mangelfuld, men dog acceptabel. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.


5. Særlige bestemmelser
Selvstuderende
Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at selvstuderende ikke bedømmes i gruppesammenspil men i en solosang udvalgt af censor. Solosangen udvælges fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

Sygeeksamen
Prøven i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i et solonummer valgt af eksaminanden.

Andet
Det er muligt at gå til individuel eksamen i både musikkundskab og musikudøvelse.

6. Forberedelse
Musikkundskab
 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvilke musikalske parametre musikanalysen skal inddrage. Skriv de forskellige parametre ned, og brug dem som tjekliste under eksamensforberedelsen.
 • Vær helt sikker på, at du er i stand til at foretage en analyse, der inddrager de pågældende parametre. Læs op på eventuelle parametre, du ikke allerede er godt bekendt med.
 • Brug de 24 timers forberedelse til, sammen med din projektgruppe, at foretage en grundig analyse af det udleverede prøvemateriale.
 • Øv dig i at præsentere analysen mundtligt.
 • Sørg for, at du er udhvilet til eksaminationen.
 • Spørg din lærer til råds, eller stil dit spørgsmål i debatforummet, hvis du er usikker på noget.

Musikudøvelse
 • Vælg dit eksamens-musikstykke i god tid før din eksamen. Det kan være et musikstykke, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være et nyt musikstykke.
 • Vær opmærksom på, at musikstykket skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykket i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykket.