Musikipedias primære målgruppe er gymnasier, grundskoler og musikskoler. I denne uddybende vejledning kan du få tips og inspiration til, hvordan Musikipedia kan anvendes i forbindelse med undervisningen på disse uddannelser.

Indhold
1.  Gymnasier
2.  Grundskoler
3.  Musikskoler

1. Gymnasier
Musikipedia er et komplet digitalt læremiddel til musikundervisningen på stx, hf, htx og hhx. Musikipedia kan anvendes i hele det gymnasiale forløb (på C-, B- og A-niveau) og kan desuden indgå i tværfaglige sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med AT og SRP.

Udvælgelsen af indhold til portalen er sket med udgangspunkt i læreplanerne. Nogle steder angiver de faglige mål ret præcist, hvad eleverne skal kunne – eksempelvis skal eleverne på A-niveau "demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere helt konkrete artikler.

Andre gange er de faglige mål formuleret som brede formuleringer – eksempelvis skal eleverne på C-niveau kunne "foretage en analyse [...] ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder fra musiklære, hørelære og musikteori" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere sektioner med mange forskellige artikler, hvorfra du selv kan sammensætte dit undervisningsindhold.

Mange af artiklerne findes i forskellige sværhedsgrader. De middel udgaver af artiklerne dækker musikfagets faglige mål, og de svære udgaver bør derfor kun bruges som ekstramateriale til stærke elever. Vær opmærksom på, at Musikipedia også indeholder artikler, der ikke nødvendigvis skal indgå i undervisningen. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilke artikler der er relevante for din undervisning og dine elever.

Musikfaglige kompetenceområder
Gymnasiemusikfaget omfatter seks overordnede områder: nodelære, musikteori, analyse, arrangering, musikhistorie og musikudøvelse. Disse områder dækkes således:
 • Nodelære. Dækkes af sektionen Nodelære.
 • Musikteori. Dækkes af sektionen Teori.
 • Analyse. Dækkes af sektionen Analyse.
 • Arrangering. Dækkes af sektionen Arrangering.
 • Musikhistorie. Dækkes af sektionen Temaer.
 • Musikudøvelse. Dækkes af aktiviteterne i de artikler, du og dine elever arbejder med.

Du bør lægge vægt på, at eleverne præsenteres for musikfagets discipliner som en helhed, så de oplever en sammenhæng og en vekselvirkning mellem det udøvende og det kundskabsmæssige. Aktiviteterne i artiklerne kan understøtte denne tilgang.

Temaforløb (musikkundskabsemner)
Ifølge læreplanen skal eleverne på A-niveau undervises i mindst i to musikkundskabsemner. Disse skal genremæssigt og historisk være afgørende forskellige. Et af emnerne skal repræsentere en tids- og/eller genremæssig spredning. På B-niveau er kravet to musikkundskabsemner, hvoraf det ene kan være et musik-medieprojekt.

På C-niveau (stx og hf) er der krav om et kortere musikhistorisk forløb inden for klassisk musik og rytmisk musik. På C-nivau (stx) skal eleverne desuden arbejde i grupper med ét emne per gruppe.

Temaforløbene i sektionen Temaer er beregnet undervisningen i musikkundskab - hvert temaforløb kan anskues som ét musikkundskabsemne. Temaforløbene tager udgangspunkt i en musikgenre, en tidsperiode, en kunstner eller et emne på tværs af tid og genreskel. Det primære genstandsfelt er den klingende musik og analysen heraf, og den historiske gennemgang er derfor begrænset.

Alle temaforløb er opbygget efter samme struktur:
 • Forside: Introduktion til emnet.
 • Indblik: Historisk gennemgang af emnet.
 • Fokus: Uddybende beskrivelse af udvalgte delemner.
 • Kendetegn: Oversigt over emnets musikalske kendetegn.
 • Analyser: Musikanalyser og analysevejledning.
 • Aktiviteter: Faglige opgaver og forslag til musikudøvelse.
 • Register: Opsummerende tidslinje og ordlister.
 • Referencer: Forfatterbeskrivelse og krediteringsliste.

Temaforløbenes første fire kapitler (Indblik, Fokus, Kendetegn og Analyser), der er de primære kapitler, kan indgå i undervisningen sideløbende med hinanden. Det er vigtigt, at de angivne forslag til aktiviteter inddrages i arbejdet med de første fire kapitler. På den måde styrkes sammenhængen mellem musikfagets forskellige discipliner, og undervisningen varieres med hensyn til indhold og arbejdsformer.

Eleverne kan med fordel selv vælge, hvilke emner de vil arbejde med i undervisningen, på baggrund af den musikalske introduktion på hvert temaforløbs forside. På den måde styrkes elevernes motivation for arbejdet med emnerne.

2. Grundskoler
Musikipedia er et digitalt læremiddel til musikundervisningen i udskolingen. Musikipedia kan anvendes fra 7. til 10. klasse og kan desuden indgå i tværfaglige sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse. Dele af portalen - eksempelvis øvelsesprogrammet og værktøjerne – kan eventuelt anvendes på lavere klassetrin.

Udvælgelsen af indhold til portalen er sket med udgangspunkt i de fælles vidensmål. Nogle steder angiver de fælles mål ret præcist, hvad eleverne skal kunne – eksempelvis skal eleverne have "viden om samfundets musiktilbud" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere helt konkrete artikler.

Andre gange er de fælles mål formuleret som brede formuleringer – eksempelvis skal eleverne have "viden om metoder til musikanalyse" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere sektioner med forskellige artikler, hvorfra du selv kan sammensætte dit undervisningsindhold.

Mange af artiklerne findes i forskellige sværhedsgrader. De middel udgaver af artiklerne dækker musikfagets fælles mål, og de svære udgaver bør derfor kun bruges som ekstramateriale til dygtige elever. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilke artikler der er relevante for din undervisning og dine elever.

Musikfaglige kompetenceområder
Musik som valgfag omfatter to overordnede områder: musikudøvelse og musikforståelse. Musikudøvelse omfatter sang og spil, arrangement og komposition, fremførelse, musikudstyr og digitale medier. Musikforståelse omfatter musikanalyse, musikliv, musikkens anvendelse og musik i medier.

Musikipedia kan inddrages i undervisningen som en ressource, der understøtter elevernes læring i forhold til flere af fagets indholdsområder. I forbindelse med musikudøvelse kan Musikipedia eksempelvis være den ressource, der gør eleverne i stand til at læse noder og akkorder.

Musikudøvelse understøttes således:
 • Sang og spil. Understøttes af sektionerne Nodelære, Teori og Værktøjer.
 • Arrangement og komposition. Understøttes af sektionen Arrangering.
 • Fremførelse. Understøttes ikke endnu.
 • Musikudstyr. Understøttes af sektionen Musikinstrumenter.
 • Digitale medier. Understøttes idet Musikipedia anvendes i forbindelse med undervisningen.

Musikforståelse understøttes således:
 • Musikanalyse. Understøttes af sektionen Analyse.
 • Musikliv. Understøttes af artiklerne musikuddannelser og job og karriere.
 • Musikkens anvendelse. Understøttes ikke endnu.
 • Musik i medier. Understøttes ikke endnu.

Du bør lægge vægt på, at eleverne præsenteres for musikfagets discipliner som en helhed, så de oplever en sammenhæng og en vekselvirkning mellem det udøvende og det kundskabsmæssige. Aktiviteterne i artiklerne kan understøtte denne tilgang.

3. Musikskoler
Musikipedia er et digitalt læremiddel til undervisningen på musikskolerne. Musikipedia kan anvendes af alle elever fra cirka 12 år og opefter i forbindelse med både sang-, instrumental- og holdundervisningen.

Udvælgelsen af indhold til portalen er sket ud fra en tanke om, at indholdet skal understøtte en udøvende praksis og være anvendeligt i praksis. Det betyder, at størstedelen af indholdet er anvendeligt for både sangere, musikere og alment teoretisk interesserede.

Mange af artiklerne findes i forskellige sværhedsgrader med henblik på at tilgodese alle elever. Vær dog opmærksom på, at indholdet på Musikipedia er meget omfattende, og at alle materialer derfor ikke nødvendigvis er relevante for alle elever. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilke materialer der er relevante for din undervisning og dine elever.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Musikipedia kan inddrages i undervisningen som en ressource, der understøtter elevernes læring i forbindelse med den praktiske musikudøvelse. På Musikipedia kan eleverne eksempelvis lære at læse noder og becifringer, lære at arrangere musik, træne hørelære og benytte en lang række musikfaglige hjælpeværktøjer og opslagsbøger.

Undervisningstiden per elev er ofte begrænset på musikskolerne, og derfor er det oplagt, at eleverne primært arbejder med Musikipedia hjemme og bruger undervisningen på praktisk musikudøvelse. På den måde kan du udnytte undervisningstiden bedst muligt.

Når du giver eleverne udøvelsesmæssige lektier for, kan du derfor med fordel opfordre eleverne til også at læse en eller flere konkrete artikler, gennemføre et antal specifikke øvelser i øvelsesprogrammet eller benytte et eller flere hjælpeværktøjer.