Forslag til aktiviteter der kan laves i tilknytning til temaforløbet.

1. Diskussion

Tænk og diskuter

Tænk og diskuter

 • Hvorfor kan en komponist ønske at basere sin musik på regler?
 • Hvad betyder "regel" i musik? Hvad er forskellen mellem "regel" og "norm" eller "forventning" eller "tradition"?
 • Binder en tolvtonerække det musikalske udtryk mere end en fast akkordgang, eksempelvis et bluesskema?
 • Hvilke musikalske parametre er frie for en tolvtonekomponist, og hvilke parametre er frie for en bluesskemabaseret rock'n'roll-komponist?
 • Hvad er "total frihed" i musik? Kan du nævne en musik, der er fuldstændig fri og uafhængig af "regler"?
 • I dodekafoni er melodien styret af tolvtoneteknikkens regler. Hvad er melodien styret af i dur/mol-tonal musik?
 • Hvad er "god musik"?
 • Skal god musik tale til kroppen, til følelserne eller til intellektet?
 • Skal musik helst lyde bekendt eller helst lyde anderledes?
 • Hvad er vigtigst i musik? Melodi, rytme eller harmonik?

Lyt og diskuter

 • Lyt til de tre musikstykker herunder, et af gangen. Hvad associerer du med hvert musikstykke? Er det forståelig musik? Hvad gør, at det lyder som musik, og hvad gør, at det ikke gør?

  Tema-satsen fra Arnold Schönbergs Variations for Orchestra (1926-28):

  I. Sats fra Anton Weberns Concerto for Nine Instruments (1934):

  I. Sats fra Alban Bergs Violin Concerto (1935):

 • Hvilken af de tre ovenstående komponisters musik lyder bedst? Lav en gradueret liste og begrund den.
 • Hvorfor er dodekafoni ikke så populær som eksempelvis Mozarts musik?
 • Hvad kan dodekafon musik bidrage med, som andet musik ikke kan?
 • Hvad er det, der støder dig mest ved dodekafon musik?

2. Analyse

Skriftlig øvelse

Opgaver

Opgaveeksempler med udgangspunkt i opgavematerialet herunder:

 • Skriftlig, individuel. Foretag en skriftlig analyse af et værk (eventuelt i uddrag) udvalgt af læreren. Udvælg selv parametre til analyse.
  Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp.
  Omfang 1-2 tekstsider.
 • Skriftlig, i grupper. Foretag i fællesskab en skriftlig analyse af et værk (eventuelt i uddrag) udvalgt af læreren. Udvælg selv parametre til analyse.
  Brug analysevejledningen og de tilhørende analyseeksempler til hjælp.
  Omfang 1-2 tekstsider.
 • Mundtlig, individuel. Foretag en rækketeknisk analyse af en kort passage udvalgt af læreren med henblik på en mundtlig fremlæggelse af dine resultater. Analysen skal indledes med en kort karakteristik af værket samt en afspilning (på maks to minutter) heraf. Fremlæggelsens varighed ca. 10 minutter.

Dodekafoni er kompliceret musik, og det kan være givtigt for eleverne, at de arbejder sammen om analysen.

Opgavemateriale

Partiturerne er oplistet efter emne og indenfor emnet efter sværhedsgrad. Alle partiturerne indeholder hjælp i form af en eller flere rækkeangivelser. Eleverne bør indlede analysen med at notere modus quaternion, hvis ikke rækkerne bag værket fremgår af partituret. Orkesterpartiturer er reduceret til få nodesystemer.

Horisontal teknik, 1. og 2. art, kanon:

 • Schönberg: Trio fra Suite for Piano (Op. 25, 1923)
 • Schönberg: Am Scheideweg (Op. 28 nr. 1, 1925)
 • Schönberg: Unentrinnbar fra 4 Pieces (Op. 27 nr. 1, 1925)
 • Webern: I. Sats fra Symphony (Op. 21, 1928)

Horisontal og vertikal teknik, 1. 2. og 3. art:

 • Webern: I. Sats fra Concerto for Nine Instruments (Op. 24, 1934)
 • Webern: II. Sats fra Concerto for Nine Instruments (Op. 24, 1934)
 • Webern: II. Variation fra Variations for Piano (Op. 27, 1936)

Alle tre arter og alle tre teknikker:

 • Schönberg: III. Sats fra Suite (Op. 29, 1926)
 • Schönberg: I. Sats fra Violin Concerto (Op. 36, 1936)
 • Schönberg: I. Sats fra Variations for Orchestra (Op. 31, 1926-28)

Rækken brudt op i firetone-grupper:

Rækken som melodi med akkompagnement:

 • Schönberg: Tema fra Variations for Orchestra (Op. 31, 1929)
 • Schönberg: II. Sats fra Violin Concerto (Op. 36, 1939)
 • Schönberg: I. Sats fra String Quartet No. 4 (Op. 37, 1936)
 • Schönberg: Tot fra 3 Lieder (Op. 48, 1933)

Alle teknikker samt hexachordisk kombinatorik:

Multidimensionalitet:

 • Se Schönbergs I. Sats (Op. 37) og Tot (Op. 48) herover. Melodistemmen udfører P-0 fra 1-12 men indgår samtidig i akkompagnement.

Segmentering:

 • Schönberg: I. Sats fra String Quartet No. 3 (Op. 30, 1927)

Partitionering:

 • Se Schönbergs I. Sats (Op. 31) herover. Indeholder mange eksempler.
 • Se Schönbergs I. Sats (Op. 36) herover. Eksempler i bl.a. takt 1-5 og 8-12.

"Tonal" brug af række:

 • Se Schönbergs III. Sats (Op. 29) herover. Bemærk også den tonale melodi.

Om at finde P-0

I alle partiturerne herover er der angivet mindst en række på forhånd, så eleverne kan regne sig frem til modus quaternion - og alle dens transpositioner.

I den virkelige verden får man ingen hjælp, og første skridt i den rækketekniske analyse er da at finde P-0. Første række er per definition P-0, men P-0 er ikke altid helt entydig. Tvetydigheden opstår, når der bruges 2. og 3. art, vertikal og brudt teknik, og når flere forskellige rækker bringes i spil på samme tid.

For at kunne udlede værkets P-0 må man kunne overskue værket i sin helhed. Man må gå hele værket igennem (herunder eventuelt øvrige satser) med henblik på at finde rækker, der kan underbygge en bestemt tonefølge i P-0. Man kan eventuelt hente hjælp i denne liste over tolvtonerækker, dækkende cirka 200 musikstykker.

Lytteøvelse

Auditiv analyse

Læs vejledningen til lyttemetoden intensiv lytning. Foretag fælles auditive analyser ved brug af intensiv lytning med udgangspunkt i et eller flere musikstykker fra opgavematerialet herover.

Intensiv lytning kan eksempelvis bruges som fælles optakt til elevernes selvstændige, skriftlige analysearbejde.

3. Projektarbejde

Skriftlig øvelse

Emneeksempler

Brug emneeksemplerne som inspiration til arbejdet med SRP, SRO og SSO. Eksemplerne er ikke komplette opgaveformuleringer, men problemstillinger der kan indgå i en opgaveformulering. Enhver opgaveformulering bør inddrage de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og diskussion.

Schönberg vs Webern (musik + historie)

 • Formålet er at undersøge forskellen mellem komponisterne Anton Webern og Arnold Schönberg. I undersøgelsen foretages musikalske analyser af udvalgte værker fra de to komponister, med fokus på værkernes tema, akkompagnement, melodifraser (herunder rækketeknik) og formtyper. Undersøgelsen kan perspektiveres til romantikkens klassiske musik, hvor de to komponister i større eller mindre grad har hentet inspiration.

Avantgarde-begrebet (musik + historie + dansk + billedkunst)

 • Formålet er at undersøge begrebet "avantgarde" med udgangspunkt i Arnold Schönbergs og/eller Anton Weberns musik. På baggrund af udvalgte musikalske analyser kan avantgarde-begrebet sammenlignes med avantgarden inden for billedkunst eller digtning. Endelig kan avantgardens betydning i nutiden diskuteres.

Er dodekafoni musik? (musik + filosofi)

 • Formålet er at undersøge dodekafoniens kunstneriske og æstetiske relevans (eller mangel på samme). I undersøgelsen foretages analyse af et stykke dodekafon musik, og et stykke populærmusik eller et stykke klassisk musik fra før 1900, med henblik på en sammenlignende analyse hvor positive og negative ting ved de to musikformer diskuteres. Undersøgelsen kan inddrage begrebet hermeneutik.

Dodekafoni - matematik eller musik? (musik + matematik)

 • Formålet er at undersøge, i hvilken grad dodekafoni er en udfoldelse af en ren matematisk funktion, og i hvilken grad det er kunst. I forlængelse heraf kan det diskuteres, om der er en konflikt mellem matematisk styring og kunstnerisk udtryk. I undersøgelsen kan indgå en musikalsk analyse af et uddrag af første sats af Anton Weberns Symphony (Op. 21, 1928) eller en analyse af anden sats af Variations for Piano (Op. 27, 1936).

Forholdet mellem tekst og musik (musik + tysk)

 • Formålet er at undersøge forholdet mellem musik og tekst i Arnold Schönbergs dodekafone lieder. Undersøgelsen kan eksempelvis inddrage en analyse af Tot (Op. 48 nr. 2, 1933), hvor opbygningen af teksten sammenholdes med opbygningen i musikken (form, melodi, rækketeknik, instrumentation). Analysen kan inddrage tekstens stemning og budskab, og de musikalske virkemidler der skaber (eller kontrasterer) denne stemning og dette budskab.

4. Quiz og spil

Quiz

Resultat:

Quiz og spil

Spil

Nedenstående lærerige spil kan bruges til sjov variation af undervisningen:

5. Sang

Fællessang og korsang

Fællessang og korsang

Dodekafone sange har en sværhedsgrad, der gør dem uegnede til sang i gymnasial sammenhæng.

Det kan dog være en lærerig udfordring at synge et kort udsnit af en af Schönbergs dodekafone eller atonale sange. På den måde kan eleverne opleve værkets kompleksitet på egen krop. Sangøvelsen kan med fordel suppleres af en fælles analyse af det sungne - hvorfor er det så svært at synge?

Enstemmig sang:

Flerstemmig sang:

Teksten til Am Scheideweg handler om at være "tonal" eller "atonal" - hvordan kommer det til udtryk i musikken?

Schönberg har også komponeret tonale sange, blandt andet Deutsche Volkslieder (1930), der eventuelt kan erstatte de meget svære atonale sange.

6. Spil

Sammenspil

Sammenspil

Der er gode muligheder for - i kombination med komposition - at inddrage korte sammenspilsforløb i undervisningen.

Opgavemulighed 1:

 • Eleverne øver sig gruppevis i at kunne spille (eventuelt synge) deres kompositioner. Grupperne afholder efterfølgende koncert for klassen. Hver opførsel suppleres af en samtale om det opførte værk (kompositionsmetoder, værkets klang og udtryk).
  Komposition-opgave 1, 4-6 og 8-11 er velegnet til sammenspil. Eleverne kan eventuelt komponere musikstykkerne med sammenspil for øje, så sværhedsgraden tilpasses deres niveau.

Opgavemulighed 2:

 • Eleverne opfinder gruppevis et regelsæt til komposition af musik (uafhængigt af tolvtoneteknik). Indledningsvist diskuteres i fællesskab forskellige regelmuligheder, eksempelvis vedrørende toner (tonehøjder og intervaller), rytmer (nodeværdier, pauser og det rytmiske sammenspil mellem flere stemmer), akkorder (samklange af toner) og sound (dynamik).
  Hver gruppe komponerer et musikstykke ud fra deres regelsæt, øver musikstykket og afholder efterfølgende koncert for klassen. Hver opførsel suppleres af en samtale om det opførte værk (anvendte regler, værkets klang og udtryk).
Solospil

Solospil

Ved den mundtlige eksamen på B- og A-niveau henholdsvis kan og skal eleverne vise solistiske færdigheder. Dodekafone musikværker er meget svære at udføre, men dygtige elever kan gennemføre en dodekafon solooptræden.

Den dygtige sanger kan synge en af Schönbergs lieder, eksempelvis 8 Lieder (Op. 6, 1903-05). Liederne kræver en dygtig pianist som akkompagnatør. Melodien kan eventuelt spilles på et melodiinstrument (eksempelvis saxofon eller cello).

Den dygtige pianist kan spille et af Schönbergs kortere klaverværker, eksempelvis 6 Little Piano Pieces (Op. 19, 1911). Anton Webern og Alban Berg har også skrevet korte stykker for sang og klaver.

7. Komposition

Skriftlig øvelse

Introduktion

Arbejdet med dodekafoni bliver endnu mere udbytterigt, hvis det kombineres med praktiske satsøvelser. Disse er i realiteten langt lettere, end man skulle forvente. De fastlagte tonefølger gør, at man kan fokusere på rytmik og frasering. Den eneste samklangsregel, man for alvor skal observere, er fuldstændig undgåelse af oktavklang og så vidt muligt septim- eller none-samklang i stedet for sekund.

Opgaverne er oplistet efter sværhedsgrad med opgave 1 som den nemmeste.

Opgave 1.0

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0). Noter rækken med noder uden nodehals. Tonerne skal noteres i samme oktav og med brug af løse fortegn (faste fortegn benyttes ikke i dodekafoni). Undgå at rækken føles tonal, dvs. undgå fornemmelsen af en grundtone.
 2. Lav et rytmiseret, melodisk forløb med rækken. Pauser kan benyttes. Vælg selv, hvilken oktav tonerne skal optræde i. Vælg selv en taktart. Længde 2-6 takter.

Opgave 1.1

 1. Skriv tolvtonerækken fra opgave 1.0 op i retrograd (R-0).
 2. Lav et rytmiseret, melodisk forløb, der indeholder rækkerne P-0 og R-0 i forlængelse af hinanden. Længde 6-12 takter.

Opgave 1.2

 1. Tilføj en understemme til det melodiske forløb (P-0 og R-0) fra opgave 1.1. Understemmen skal bestå af rækkerne R-0 og P-0 i forlængelse af hinanden. Understemmens rytmisering skal adskille sig fra melodiens rytmisering.
  Melodi og understemme skal noteres i hver sit nodesystem.
  Der må ikke opstå oktavklang mellem de to stemmer.

Opgave 2 (transposition)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0). Notér rækken med noder uden nodehals. Tonerne skal noteres i samme oktav og med brug af løse fortegn. Undgå at rækken føles tonal, dvs. undgå fornemmelsen af en grundtone.
 2. Noter rækken i to forskellige transpositioner, udover P-0.

Opgave 3 (modus quaternion)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0). Notér rækken med noder uden nodehals. Tonerne skal noteres i samme oktav og med brug af løse fortegn. Undgå at rækken føles tonal, dvs. undgå fornemmelsen af en grundtone.
 2. Noter rækkens modus quaternion.

Opgave 4 (kanon)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion. Genbrug eventuelt modus quaternion fra opgave 3.
 2. Lav en kanon for tre stemmer:
  • Melodiforløbet skal bestå af to valgfrie, rytmiserede rækker i forlængelse af hinanden. Pauser kan benyttes.
  • Vælg selv, hvilken oktav tonerne skal optræde i. Vælg selv en taktart.
  • Det melodiske forløb skal være identisk i alle tre stemmer, men stemmerne skal indtræde forskudt af hinanden.
  • Der må ikke opstå oktavklang mellem to eller tre stemmer. Det kan undgås gennem valg af rytmisering og ved valg af stemmernes indsatstidspunkt.

Opgave 5 (vertikal teknik)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion. Genbrug eventuelt modus quaternion fra opgave 3.
 2. Lav et melodiforløb, der inddrager hele modus quaternion:
  • Melodiforløbet skal gøre brug af vertikal teknik.
  • Vælg selv, hvilken oktav tonerne skal optræde i. Vælg selv en taktart.
  • Tilstræb, at akkorderne har fællestræk. Enhver samling af toner gælder som en akkord.
  • Undgå akkordforbindelser, der lyder som en kadence.
  • Sørg så vidt muligt for, at alle akkorder indeholder enten et sekund- eller et septim-interval.

Opgave 6 (brudt teknik)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion. Genbrug eventuelt modus quaternion fra opgave 3.
 2. Lav en melodi med akkompagnement af sin egen række, ved brug af brudt teknik:
  • Melodiforløbet skal bestå af tre valgfrie, rytmiserede rækker.
  • Rækkernes tone 1-4 skal akkompagneres af tone 5-12.
  • Rækkernes tone 5-8 skal akkompagneres af tone 1-4 og 9-12.
  • Rækkernes tone 9-12 skal akkompagneres af tone 1-8.
  • Melodien skal noteres i g-nøglen og akkompagnementet i f-nøglen.
  • Længde ca. 12 takter.

Opgave 7 (hexachordisk kombinatorik)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) så en transposition af I (I-X) hexachordvis danner aggregater med P-0. Altså så I-X's h1 og h2 indeholder præcis de toner, der mangler i P-0's henholdsvis h1 og h2.
 2. Noter både P-0, I-0 og I-X på noder.
 3. Én måde at opnå hexachordisk kombinatorik på er ved at lave rækker, hvis to hexachorder holder sig indenfor et kvart-interval. Hvis man eksempelvis lader P-0's h1 og h2 holde sig indenfor henholdsvis c-f og fis-h, så kan I-rækken transponeres til en position, hvor den danner aggregater med P-0.

Opgave 8 (segmentering)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion.
 2. Lav en melodi med ostinat-akkompagnement af sin egen række:
  • Tre til fire af P-0-rækkens toner skal gentages som ostinat, mens de øvrige toner danner melodi over dette ostinat.
  • Når alle P-0's rækketoner er brugt fortsættes til en anden række (enten en transponeret P-række eller en af de øvrige rækker i modus quaternion), som udarbejdes efter samme princip.
  • Melodien skal noteres i g-nøglen og ostinatet i f-nøglen.
  • Længde minmum fire rækkegennemspilninger.

Opgave 9 (melodi med akkompagnement)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion.
 2. Lav en melodi med akkompagnement af forskellige rækker:
  • Melodiforløbet skal bestå af hele modus quaternion.
  • Akkompagnementet skal gøre brug af vertikal teknik, dvs. det skal indeholde akkorder. Enhver samling af toner gælder som en akkord.
  • P-0 skal akkompagneres af R-0.
  • I-0 skal akkompagneres af RI-0.
  • R-0 skal akkompagneres af P-0.
  • RI-0 skal akkompagneres af I-0.
  • Der må ikke opstå oktavklang mellem to stemmer, dvs. en tone i melodien må ikke samtidig optræde i akkompagnementet.
  • Melodien skal noteres i g-nøglen og akkompagnementet i f-nøglen.
  • Længde minimum 12 takter.

Opgave 10 (partitionering)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion.
 2. Lav en sats for fire instrumenter med brug af partitonering:
  • Satsen skal indeholde både transponerede og ikke-transponerede rækker.
  • Instrumenterne skal noteres i individuelle nodesystemer.
  • Længde minimum 8 takter.

Opgave 11 (variationsværk)

 1. Udarbejd en tolvtonerække (P-0) og noter rækkens modus quaternion.
 2. Lav et variationsværk med brug af forskellige kompositionsmetoder:
  • Horisontal teknik, vertikal teknik og brudt teknik.
  • 1. art, 2. art og 3. art.
  • Solomelodi, kanon og melodi med akkompagnement.
  • Multidimensionalitet, segmentering, partitionering og hexachordisk kombinatorik.
  • Angiv, hvilke kompositionsmetoder du gør brug af.
  • Længde minimum 15 takter.
  • Instrumentvalget bestemmes af lærer og elev i fællesskab.

8. Oplevelser

Oplevelser

Koncerter

Hvis man er heldig, kan man opleve et af landets symfoniorkestre spille dodekafon musik (eller musik influeret haraf). Hold øje med orkestrenes koncertkalendere.

Rejser

Går turen til Tyskland, kan man besøge Arnold Schönberg Center i Wien. Her kan man se udstillinger om Schönbergs liv, høre koncerter og foredrag, se Schönbergs malerier og meget andet.

I Mödling, en lille forstand til Wien, er det muligt at se Schönbergs hjem (1918-1925) – "the birthplace of twelve-tone music" – der nu er indrettet som museum.

9. Supplerende materiale

Supplerende materiale

Bøger

 • Haimo, Ethan: Schoenbergs Serial Odyssey. Clarendon Press, 1990.
 • Perle, George: Serial Composition and Atonality. Uni. of California Press, 1991.
 • Vinther, Orla: Musikhistorien 7-8. Folkeskolens Musiklærerforening, 2003.

Film

 • Weinstein, Larry: My War Years: Arnold Schoenberg. Rhombus Intl., 1992.

Noder

En meget stor del af Arnold Schönberg, Anton Webern og Alban Bergs værker er gratis tilgængelige på imslp.org. Bemærk desuden det brede udvalg af partiturer i afsnit 2 "Analyse" herover.

Værktøjer

Tolvtone matrix udregner. Kan automatisk vise alle 48 mulige rækkeformer (P, I, R og RI i deres transpositioner) af en given tolvtonerække. Bemærk, at udregneren ikke skelner mellem enharmoniske toner (fx es og dis), hvorfor man eksempelvis kan risikere, at en lille terts i P-0 omvendes til en forstørret sekund i I-0. Det har dog ingen betydning; tonerne er de samme, og idet dodekafoni ikke er styret af en fast tonalitet, kan man notere efter læsbarhed frem for tonalitet.