Musikipedias primære målgruppe er gymnasier, grundskoler og musikskoler. Her kan du læse om Musikipedia i relation til de faglige mål på disse uddannelser og finde uddannelesspecifik inspiration til anvendelsen af Musikipedia.

1. Gymnasier

Musikipedia er et komplet digitalt læremiddel til musikundervisningen på stx, hf, htx og hhx. Musikipedia kan anvendes i hele det gymnasiale forløb (på C-, B- og A-niveau) og kan desuden indgå i tværfaglige sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med SRP.

Udvælgelsen af indhold til Musikipedia er sket med udgangspunkt i læreplanerne. Nogle steder angiver de faglige mål ret præcist, hvad eleverne skal kunne – eksempelvis skal eleverne på A-niveau "demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere helt konkrete tekster.

Andre gange er de faglige mål formuleret som brede formuleringer – eksempelvis skal eleverne på C-niveau kunne "identificere musikalske parametre [...] med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere sektioner, hvorfra du selv kan sammensætte dit undervisningsindhold.

Mange af teksterne findes i forskellige sværhedsgrader. De lette udgaver dækker de faglige mål. De svære udgaver er beregnet stærke elever. Vær opmærksom på, at Musikipedia også indeholder tekster, der ikke nødvendigvis skal indgå i undervisningen. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilke tekster der er relevante for din undervisning og dine elever.

Musikfagets fagområder

Gymnasiemusikfaget omfatter otte fagområder: nodelære, hørelære, musikanalyse, arrangering, musikudøvelse (sang og sammenspil), fagforståelse, samfundsforståelse og musikhistorie. Fagområderne behandles i følgende sektioner:

De øvrige sektioner (Instrumenter, Værktøjer og Øvelser) og aktiviteterne i teksterne understøtter på forskellig vis hver af de otte fagområder.

Du bør lægge vægt på, at eleverne præsenteres for musikfagets fagområder som en helhed, så de oplever en sammenhæng og en vekselvirkning mellem det udøvende og det kundskabsmæssige. Aktiviteterne i teksterne kan understøtte denne tilgang.

Musikkundskabsemner

Ifølge læreplanerne skal eleverne på både A- og B-niveau undervises i mindst i to musikkundskabsemner, hvoraf det ene kan være tilrettelagt som et produktionsprojekt med et praktisk og teoretisk indhold. Emnerne skal genremæssigt og historisk være afgørende forskellige, og et af emnerne skal repræsentere en tids- og/eller genremæssig spredning.

På C-niveau (stx og hf) skal eleverne arbejde med et særligt studeret område, der kan have en tematisk karakter eller rette sig imod en bestemt historisk periode, genre eller stilart.

Emnerne i sektionen Historie er beregnet undervisningen i musikkundskab, herunder det særligt studerede område på C-niveau. Emnerne tager udgangspunkt i en periode, en genre, en kunstner eller et emne på tværs af tid og genreskel. Det primære genstandsfelt er den klingende musik og analysen heraf.

Alle emnerne er opbygget efter samme struktur:

  • Forside: Introduktion til emnet.
  • Indblik: Historisk gennemgang af emnet.
  • Fokus: Uddybende beskrivelse af udvalgte delemner.
  • Kendetegn: Oversigt over emnets musikalske kendetegn.
  • Analyser: Musikanalyser og analysevejledning.
  • Aktiviteter: Faglige opgaver og forslag til musikudøvelse.
  • Register: Opsummerende tidslinje og ordlister.
  • Referencer: Krediteringsliste.

De enkelte kapitler kan indgå i undervisningen sideløbende. Det er vigtigt, at de angivne forslag til aktiviteter inddrages i arbejdet med emnet. På den måde styrkes sammenhængen mellem musikfagets forskellige discipliner, og undervisningen varieres med hensyn til indhold og arbejdsformer.

Eleverne kan med fordel selv vælge, hvilke emner de vil arbejde med i undervisningen på baggrund af introduktionen til hvert emne. På den måde styrkes elevernes motivation for arbejdet, og eleverne får samtidig et kortfattet musikhistorisk overblik.

2. Grundskoler

Musikipedia er et digitalt læremiddel til musikundervisningen i udskolingen. Musikipedia kan anvendes fra 7. til 10. klasse og kan desuden indgå i tværfaglige sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse. Dele af Musikipedia – eksempelvis øvelserne og teksterne om musikinstrumenter – kan eventuelt anvendes på lavere klassetrin.

Udvælgelsen af indhold til Musikipedia er sket med udgangspunkt i de fælles vidensmål. Nogle steder angiver de fælles mål ret præcist, hvad eleverne skal kunne – eksempelvis skal eleverne have "viden om samfundets musiktilbud" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere helt konkrete tekster.

Andre gange er de fælles mål formuleret som brede formuleringer – eksempelvis skal eleverne have "viden om metoder til musikanalyse" – og i de tilfælde modsvares kravet af en eller flere sektioner, hvorfra du selv kan sammensætte dit undervisningsindhold.

Mange af teksterne findes i forskellige sværhedsgrader. De lette udgaver dækker de fælles mål. De svære udgaver er beregnet særligt dygtige elever. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilke tekster der er relevante for din undervisning og dine elever.

Musikfagets fagområder

Valgfaget musik omfatter to overordnede fagområder – musikudøvelse og musikforståelse – der hver består af et antal faglige underområder.

Områderne inden for musikudøvelse behandles i følgende sektioner:

Områderne inden for musikforståelse behandles i følgende sektioner:

De øvrige sektioner (Historie, Værktøjer og Øvelser) og aktiviteterne i teksterne understøtter på forskellig vis de forskellige fagområder.

Du bør lægge vægt på, at eleverne præsenteres for musikfagets fagområder som en helhed, så de oplever en sammenhæng og en vekselvirkning mellem det udøvende og det kundskabsmæssige. Aktiviteterne i teksterne kan understøtte denne tilgang.

3. Musikskoler

Musikipedia er et digitalt læremiddel til undervisningen på musikskolerne. Musikipedia kan anvendes af alle elever fra cirka 12 år og opefter i forbindelse med både sang-, instrumental- og holdundervisningen. Dele af siden kan eventuelt anvendes af yngre elever.

Udvælgelsen af indhold til siden er sket ud fra en tanke om, at indholdet skal understøtte en udøvende praksis og være anvendeligt i praksis. Det betyder, at størstedelen af indholdet er anvendeligt for både sangere, musikere og alment teoretisk interesserede.

Mange af teksterne findes i forskellige sværhedsgrader med henblik på at tilgodese alle elever. Vær opmærksom på, at indholdet på Musikipedia er meget bredt, og at alt indhold ikke er relevant for alle elever. Som lærer er det din opgave at vurdere, hvilket indhold der er relevant for din undervisning og dine elever.

Tilrettelæggelse af undervisningen

Musikipedia kan inddrages i undervisningen som en ressource, der understøtter elevernes læring i forbindelse med praktisk musikudøvelse. På Musikipedia kan eleverne eksempelvis lære at læse noder, lære at arrangere musik, træne hørelære og få hjælp via en række musikfaglige værktøjer og opslagsværker.

Undervisningstiden per elev er begrænset på musikskolerne, og derfor er det oplagt, at eleverne primært arbejder med Musikipedia hjemme og bruger undervisningen på praktisk musikudøvelse. På den måde udnyttes undervisningstiden bedst muligt.

Når du giver eleverne udøvelsesmæssige lektier for, kan du eksempelvis opfordre eleverne til også at læse en eller flere konkrete tekster, gennemføre et antal specifikke øvelser eller anvende et eller flere musikfaglige hjælpeværktøjer.