Musik A (stx og hf) kan du blive udtrukket til både mundtlig og skriftlig eksamen. Mindst en af de to eksamener udtrækkes altid. På denne side kan du læse om eksamenens indhold og forløb.

1. Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab

Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af et eller flere musikstykker med relation til enten et musikemne fra undervisningen eller dit musikalske produktionsprojekt. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Hvis ikke du har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt, prøves du i et af de mindst to musikemner fra undervisningen. Hvis du i løbet af skoleåret har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt, prøves du i enten produktionsprojektet eller i det mindst ene musikemne fra undervisningen.

Prøvematerialet i musikemnet består af et eller flere musikstykker af sammenlagt højest 10 minutters varighed, ledsaget af en grafisk gengivelse (node, grooveskema eller tilsvarende) og eventuelt øvrigt materiale (tekst, billede, video eller lignende). I nogle musikemner vil du primært analysere musikken visuelt i nodeform, mens du i andre emner i højere grad vil benytte en kombination af auditive og visuelle analysemetoder. Det er vigtigt, at du dokumenterer din analyse i den grafiske gengivelse.

Prøvematerialet i det musikalske produktionsprojekt udgøres af ukendt parallelstof til projektet, dokumentationen for projektet og selve projektet. Det ukendte parallelstof består – ligesom ved musikemnet – af et eller flere musikstykker af sammenlagt højest 10 minutters varighed, ledsaget af en grafisk gengivelse (node, grooveskema eller tilsvarende) og eventuelt øvrigt materiale. Du skal ikke fremlægge selve projektet ved prøven.

Musikstykker, der indgår i prøven, er ikke kendt fra undervisningen. I forbindelse med særligt kompliceret partiturmusik kan kendt stof dog indgå i større eller mindre omfang.

En besvarelse af en eksamensopgave i musikkundskab vil – afhængig af det valgte emne – sædvanligvis omfatte en analyse af forhold som:

 • instrumentation, klang, sound
 • taktart, tempo, puls, rytmik, groove
 • tema, motiv, hookline og melodik
 • tonalitet og harmonik
 • form og struktur.

Dertil en perspektivering til musikeksterne forhold gennem en placering af analysen i en historisk, samfundsmæssig, kulturel, global, genre- og stilmæssig kontekst. Eksamensspørgsmålet er udformet, så det afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen.

Eksamensspørgsmålet er typisk af overordnet karakter, idet det forventes, at du selv er i stand til at vurdere, hvilke musikalske parametre og perspektiveringer det er relevant at inddrage i forbindelse med analyse af den udtrukne musik. Forskellige genrer, stilperioder og værktyper kan have meget forskelligt fokus, således at detaljen kan være vigtigere i det ene stykke, mens det storformale har forrang i et andet. Spørgsmålene er udformet, så de afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må også selv medbringe et musikinstrument efter eget valg.

Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen. Dog er der begrænsede regler for brug af internet – digitale læremidler, herunder Musikipedia, må kun tilgås, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen, som udfyldes af din lærer.

Musikudøvelse

Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre to på forhånd indstuderede musikstykker. Du skal vise både vokale og instrumentale færdigheder og vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng. Gyldige vokale færdigheder er sang, rap og spoken-word.

Solopræstationen forstås som et decideret solonummer med akkompagnement eller som en passage, hvor du viser musikalitet på et solistisk niveau. Ensemblepræstationen forstås som et sammenspilsnummer udført af en gruppe på højst otte eksaminander.

Akkompagnatører kan være udefra kommende musikere eller elever fra holdet, og de bedømmes ikke ved prøven. Du kan alternativt vælge at lade dig akkompagnere af præindspillet musik i form af et karaoke-track eller lignende.

De fire krav – solopræstation, sammenspilspræstation, sang og instrumentalt spil – kan eksempelvis opfyldes på en af følgende måder:

 • Den dygtige sanger kan synge lead i sammenspilsnummeret og akkompagnere sig selv på klaver i solonummeret.
 • Den dygtige pianist kan synge en vokal baggrundsstemme i sammenspilsnummeret og spille et klaverstykke i solonummeret.
 • Den dygtige trommeslager kan spille trommer og synge uh-kor i omkvædet i sammenspilsnummeret. I solonummeret kan trommeslageren spille et sammenspilsnummer med tydelige og markante tromme-soloer og -fills.

Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. eksaminand. Flere elever kan blive bedømt ved samme ensemblefremførelse. Prøven i musikudøvelse og prøven i musikkundskab ligger ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden.

2. Skriftlig prøve

Den skriftlige prøve består af en delprøve i analyse (Musikteori 1) og en delprøve i musikalsk udsættelse (Musikteori 2). Begge prøver udleveres og afleveres samtidig. Der gives sammenlagt fem timers prøvetid. Du bør disponere prøvetiden, så Musikteori 1 er færdig efter en time, og du har fire timer til Musikteori 2.

Opgavesættet til Musikteori 1 består af en redigerbar tekstfil. Opgavesættet til Musikteori 2 består af en pdf-fil med opgaverne, lydoptagelser af opgaverne og XML-filer med opgaverne. Det er pdf-udgaven af opgaverne og lydoptagelserne, der er prøvegrundlaget. XML-formatet er et hjælpemiddel, og der kan ved overførsel fra XML-formatet til et nodeskrivningsprogram opstå forhindringer. Det er din opgave selv at løse dem og bringe besvarelsen i overensstemmelse med pdf-udgaven af opgaverne.

Musikteori 1 skal laves i Word eller et tilsvarende tekstbehandlingsprogram og afleveres i pdf-format. Vær opmærksom på at benytte en gængs skrifttype som kan embeddes (gemmes) i pdf-filen. Musikteori 2 skal laves i et nodeskrivningsprogram og afleveres i pdf-format. Begge opgaver afleveres via Netprøver.

Der er et tangentinstrument og afspilningsudstyr til rådighed i prøvelokalet Du kan derudover medbringe et instrument efter eget valg. Du må benytte hjælpemidler under hele prøven. Dog er der begrænsede regler for brug af internet – digitale læremidler, herunder Musikipedia, må kun tilgås, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen, som udfyldes af din lærer.

Musikteori 1

Musikteori 1 består af fem opgaver i musikalsk analyse, stillet med udgangspunkt i et bredt repertoire af ny og gammel musik. Der kan i alle opgaver forekomme op til tre faste fortegn. Alle opgaver skal besvares.

Opgave A – Akkordlæsning

Du skal notere becifring inkl. bastone over akkorder noteret i et partitur (g-nøgle, bratsch-nøgle og/eller f-nøgle). Hver akkord, der ønskes aflæst, er indrammet. Følgende akkorder kan forekomme (eksemplificeret med C som grundtone):

 • Treklange: dur (C), mol (Cm), dim (Co), aug (C+) og sus4 (Csus4).
 • Firklange: dur6 (C6), dur7 (C7), maj7 (CΔ), 7sus4 (C7sus4), mol6 (Cm6), mol7 (Cm7), mol7(b5) (Cm7(b5)) og dim7 (Co7).
 • Femklange: dur9 (C9), dur7(b9) (C7(b9)) og mol9 (Cm9).

Akkorderne kan forekomme i om- vendingerne terts i bas, kvint i bas og septim i bas.

Opgave B1 – Harmonisk analyse

Du skal foretage en funktionsharmonisk analyse af de med rødt understregede områder – ud fra de opgivne becifringer og de becifringer, du har noteret i opgave A. Angiv bastonens trin under funktionstegnet, hvis funktionen ikke har grundtonen i bassen. Du skal angive den eller de tonearter, du analyserer ud fra.

Opgave B2 – Harmonisk analyse

Du skal foretage en harmonisk analyse af en række becifringer. Angiv funktionstegn, hvis opgaven er funktionsharmonisk, og angiv trintal, hvis opgaven er modal. Angiv hvilken tonalitet harmonikken er udtryk for, og giv en kort begrundelse. Grundtonen er opgivet på forhånd.

I opgave B1 og B2 kan forekomme hovedfunktioner (T, S og D), parallelakkorder (Tp, Sp og Dp) samt bidominanter, akkordudvidelser, forudhold (6/4D og 5/4D), ufuldkomne dominanter og skuffende opløsning (Ts). Opgaven i funktionsharmonisk analyse kan indeholde modulation. I B2 kan i tilfælde med modalharmonik forekomme dorisk, mixolydisk og æolisk modus.

Opgave C – Melodisk analyse

Du skal foretage en analyse af en melodi. Analysen skal indeholde en angivelse af melodiens struktur, herunder en inddeling i perioder/fraser, og en beskrivelse af opgavemelodiens melodiske og rytmiske opbygning. Melodiens toneart, taktart og ambitus angives i tre bokse.

Analysen ønskes formidlet i prosa. Øvrige melodiske og rytmiske iagttagelser kan være: Karakteristiske rytmiske motiver, tonegentagelser, trin- og springvise bevægelser, akkordbrydninger, prægnante intervaller, bevægelsesretning, simple og varierede gentagelser, sekvenser og omvendinger samt motivisk slægtskab, kernetoner, modulation og brug af toneartsfremmede toner, åbne og lukkede periodeslutninger, drejebevægelser, melodiske buer og højdepunkt.

Opgave D – Rytmisk analyse

Du skal foretage en kortere skriftlig rytmisk analyse af et partitur. Analysen ønskes formidlet i prosa. Du skal kunne: Læse rytmisk notation, analysere rytmiske mønstre og modrytmer, f.eks pulsmarkering, backbeat/afterbeat, underdelingsniveauer, gentagelsesmønstre, ostinater, synkope/lift, off-beat, claverytmik og polyrytmik samt analysere stemmernes rytmiske samspil, f.eks. komplementærrytmik og sammenfald.

Musikteori 2

I denne del skal du besvare en større opgave inden for enten vokalarrangement, pop/rock-arrangement eller jazzarrangement.

Uanset opgavetype skal besvarelsen være klar, umisforståelig og korrekt. Der skal stå helt præcist, hvilke stemmetyper udsættelsen og den opgivne melodi er tiltænkt. De gængse konventioner for notation skal overholdes med hensyn til nøgler, fortegn, nodeværdier, pauser, partituropstilling, lodret affinitet i partituret og volter. Ambitus skal overholdes og hensigtsmæssig beliggenhed skal tilgodeses; vokale stemmer skal være sangbare. Hvis de tilføjede stemmer rummer udvidelser, ændringer eller tilføjelser til den opgivne akkord, skal becifringerne ændres tilsvarende.

Vokalarrangement

Der skal laves en udsættelse af følgende melodi for mindst tre vokale stemmer (inklusive melodien). Besvarelsen skal anvende forskellige arrangementsteknikker, hvori indgår medbevægelse, modbevægelse og komplementærrytmisk udfyldning, og den skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Melodien må gerne transponeres. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer (herunder bastonen) og tempo.

Pop/rock-arrangement

Der skal laves en udsættelse af følgende melodi for en besætning, som ud over opgaveme- lodien skal bestå af mindst tre vokale stemmer og rytmegruppe bestående af trommer og bas. Besvarelsen skal indeholde arrangementsteknikker inden for korsvar/modstemme, medstemme og groove. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodider, såsom gennemgangs-, dreje- og forudholdakkorder, så længe becifringsakkorden står tydeligt i arrangementet. Dette gælder dog ikke sekundære akkorske struktur. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer (herunder bastonen) og tempo.

Jazz-arrangement

Der skal laves en udsættelse af følgende melodi for en besætning, som ud over opgaveme- lodien skal bestå af mindst tre vokale stemmer og rytmegruppe bestående af trommer og bas. Besvarelsen skal indeholde arrangementsteknikker inden for korsvar/modstemme, medstemme og groove. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodi- ske struktur. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer (herunder bastonen) og tempo.

3. Faglige mål

Du kan ikke nå at berøre alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:

 • anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
 • demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur
 • udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret, skriftlig sats digitalt
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I musikudøvelse skal du kunne:

 • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt, individuelt og i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk
 • udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

4. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

Ved den mundtlige prøve i musikkundskab lægges der vægt på:

 • indgående kendskab til musikteori og -terminologi og evnen til at anvende dette i analyse af musikken
 • indgående kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, globale, genre- og stilmæssige kontekster og evnen til at redegøre for og diskutere samspillet mellem konteksten og det kunstneriske udtryk
 • evnen til at læse musikalsk notation
 • evnen til at redegøre for og diskutere relevante problemstillinger inden for musikemnerne eller det musikalske produktionsprojekt.

Ved den mundtlige prøve i musikudøvelse lægges der vægt på:

 • fornemmelse for det musikalske udtryk og for egen funktion i ensemblet i balance med ensemblets øvrige medlemmer
 • vokale og instrumentale færdigheder i solo- og ensemblesammenhæng og intention i det musikalske udtryk.

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på:

 • det vokale/instrumentale satsarbejde i relation til fagets musikteori, det valgte stilgrundlag og dets virkemidler
 • notationspraksis og partituropstilling
 • musikalsk analyse.

5. Karaktergivning

Der gives én karakter i den skriftlige prøve og én karakter i den mundtlige prøve.

Karakteren i den skriftlige prøve gives ud fra en helhedsbedømmelse, idet Musikteori 1 vægtes med ca. 1/3, og Musikteori 2 vægtes med ca. 2/3. Hvis ikke du består den sidste del af prøven, vil du normalt ikke bestå den samlede skriftlige prøve. Karakteren i den mundtlige prøve gives ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Mundtlig prøve Skriftlig prøve
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Du demonstrerer stor sikkerhed i evnen til at læse musikalsk notation og indgående kendskab til og brug af musikteori- og terminologi i musikanalysen. Du redegør overbevisende for samspillet mellem kontekst og kunstnerisk udtryk og viser evne til selvstændigt og reflekteret at diskutere relevante problemstillinger inden for musikemnerne eller det musikalske produktionsprojekt. Du skaber velfungerende musikalske udtryk og demonstrerer i såvel solo som ensemble stor sikkerhed i sine vokale og instrumentale færdigheder samt overbevisende fornemmelse for sin egen funktion og intentionen i det musikalske udtryk. Småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket. Du demonstrerer indgående kendskab til fagets teori i forbindelse med musikalsk analyse. I den valgte opgave inden for musikalsk udsættelse demonstreres stor sikkerhed og høj grad af bevidsthed i disponeringen af udsættelsens lodrette og vandrette dimensioner, og i anvendelsen af satsteknikker og færdigheder inden for harmonisering, stemmeføring, prosodi, idiomatik, formforståelse samt notationspraksis. Småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Du demonstrerer vekslende sikkerhed i evnen til at læse musikalsk notation og kendskab til og brug af musikteori- og terminologi i musikanalysen med en del mangler. Du redegør for samspillet mellem kontekst og kunstnerisk udtryk og viser evne til at diskutere relevante problemstillinger inden for musikemnerne eller det musikalske produktionsprojekt. Du skaber fungerende musikalske udtryk med en del mangler og demonstrerer i såvel solo som ensemble vekslende sikkerhed i sine vokale og instrumentale færdigheder samt skiftende fornemmelse for sin egen funktion og intentionen i det musikalske udtryk. Du demonstrerer kendskab til fagets teori i forbindelse med musikalsk analyse med en del mangler. I den valgte opgave inden for musikalsk udsættelse demonstreres vekslende sikkerhed og bevidsthed i disponeringen af udsættelsens lodrette og vandrette dimensioner, og en del mangler i anvendelsen af satsteknikker og færdigheder inden for harmonisering, stemmeføring, prosodi, idiomatik, formforståelse samt notationspraksis.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Du demonstrerer stor usikkerhed i evnen til at læse musikalsk notation, og kendskabet til og brugen af musikteori- og terminologi i musikanalysen har betydelige mangler. Du redegør usikkert for samspillet mellem kontekst og kunstnerisk udtryk og viser ringe evne til at diskutere relevante problemstillinger inden for musikemnerne eller det musikalske produktionsprojekt. Du skaber musikalske udtryk med betydelige mangler og demonstrerer i såvel solo som ensemble stor usikkerhed i sine vokale og instrumentale færdigheder samt ringe fornemmelse for sin egen funktion og intentionen i det musikalske udtryk. Du demonstrerer et usikkert kendskab til fagets teori i forbindelse med musikalsk analyse med betydelige mangler. I den valgte opgave inden for musikalsk udsættelse demonstreres stor usikkerhed og ringe bevidsthed i disponeringen af udsættelsens lodrette og vandrette dimensioner, og betydelige mangler i anvendelsen af satsteknikker og færdigheder inden for harmonisering, stemmeføring, prosodi, idiomatik, formforståelse samt notationspraksis.

6. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Den mundtlige prøve for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i sammenlagt to soloopgaver. Den ene soloopgave udføres vokalt og udvælges af censor. Udvælgelsen foretages fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. Den anden soloopgave vælges af eksaminanden.

Prøven i musikkundskab for selvstuderende sker ved lodtrækning i enten ét af de mindst to musikemner eller mindst ét musikemne eller i musikalsk produktionsprojekt, hvis indhold i alle tilfælde godkendes af eksaminator. Prøven foregår i øvrigt som normalt.

Sygeeksamen

Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt to solonumre valgt af eksaminanden, idet ensemblefremførelse bortfalder. Ved sygeeksamen bortfalder kravet om, at eksaminanden skal demonstrere både vokale og instrumentale færdigheder. Prøven foregår i øvrigt som normalt.

Ordblinde

Elever med dokumenteret ordblindhed kan få forlænget tid til eksamenen. Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

Andre forhold

Andre forhold – eksempelvis dokumenterede hjernerystelser og handicap – kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen (forlænget prøvetid, pause undervejs mv.). Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

7. Forberedelse

Mundtlig prøve - musikkundskab

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Hvis du har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt i løbet af skoleåret, skal du også læse din skriftlige dokumentation til dette inden din eksamen. Medbring dokumentation og projekt til din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvilke musikalske parametre musikanalysen skal inddrage. Skriv de forskellige parametre ned, og brug dem som tjekliste under eksamensforberedelsen.
 • Vær helt sikker på, at du er i stand til at foretage en analyse, der inddrager de pågældende parametre. Læs op på eventuelle parametre, du ikke allerede er godt bekendt med.
 • Prøv dine færdigheder af ved, inden din eksamen, at foretage en analyse med udgangspunkt i listen over musikalske parametre.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.

Mundtlig prøve - musikudøvelse

 • Vælg dine eksamens-musikstykker i god tid før din eksamen. Det kan være musikstykker, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være nye musikstykker.
 • Vær opmærksom på, at mindst det ene af musikstykkerne skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykkerne i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykkerne.

Skriftlig prøve

 • Vælg den opgave, du vil besvare i Musikteori 2, i god tid før din eksamen.
 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige arrangerings- og teori-opgaver.
 • Sæt dig grundigt ind i din eksamen og i kravene til din besvarelse (afsnit 2).
 • Vær helt sikker på, at du er i stand til at løse alle opgaver i Musikteori 1 og den valgte opgave i Musikteori 2. Læs op på eventuelle områder, du ikke allerede er godt bekendt med.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.