Musik B (stx og hf) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om eksamenens indhold og forløb. Hvis du har musik på A-niveau, skal du ikke til eksamen på B-niveau. Du kan dog vælge at deltage ved prøven i musikudøvelse – uden for bedømmelse – hvis en sammenspilsgruppe er afhængig af din medvirken.

1. Prøveform

Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab

Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af musik kendt fra undervisningen eller diskutere faglige problemstillinger med relation til det musikalske produktionsprojekt. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige gennemgang og sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Hvis ikke du har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt, prøves du i et af de to musikemner fra undervisningen. Hvis du i løbet af skoleåret har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt, prøves du i enten produktionsprojektet eller musikemnet fra undervisningen (ved lodtrækning).

Prøvematerialet i musikemnet består af et eller flere musikstykker kendt fra undervisningen af sammenlagt højest 8 minutters varighed, ledsaget af en grafisk gengivelse (node, grooveskema eller tilsvarende), der også er kendt fra undervisningen. Det kendte materiale ledsages af et ukendt materiale til perspektivering (en tekst, en video, et billede eller et musikstykke). Hovedformålet med det ukendte materiale er, at du kan sætte dette materiale i forhold til det kendte stof.

Prøvematerialet i det musikalske produktionsprojekt udgøres af din skriftlige dokumentation for projektet, selve projektet og ukendt materiale (en tekst, en video eller et musikstykke). Du skal ikke fremlægge selve projektet ved prøven. Eksaminator stiller dig spørgsmål, som kombinerer musikprojektet med det ukendte materiale og som giver dig anledning til at anvende din erhvervede indsigt på nyt stof og fremlægge og diskutere faglige, relevante problemstillinger, som relaterer til musikprojektet.

En besvarelse af en eksamensopgave i musikkundskab vil – afhængig af det valgte emne – sædvanligvis omfatte en analyse af forhold som:

 • instrumentation, klang, sound
 • taktart, tempo, puls, rytmik, groove
 • tema, motiv, hookline og melodik
 • tonalitet og harmonik
 • form og struktur.

Dertil en perspektivering til musikeksterne forhold gennem en placering af analysen i en historisk, samfundsmæssig, kulturel, global, genre- og stilmæssig kontekst. Eksamensspørgsmålet er udformet, så det afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives ca. 48 minutters forberedelsestid. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må også selv medbringe et musikinstrument efter eget valg.

Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen. Dog er der begrænsede regler for brug af internet – digitale læremidler, herunder Musikipedia, må kun tilgås, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen, som udfyldes af din lærer.

Musikudøvelse

Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre to på forhånd indstuderede musikstykker i en gruppe på højst otte eksaminander. Den ene fremførsel kan være en solofremførsel, eventuelt med akkompagnement. Udefrakommende akkompagnatører er tilladt. Du bestemmer selv, om du optræder vokalt og/eller instrumentalt.

Et musikstykke forstås meget bredt og kan eksempelvis være en improvisation, et talekor, en sats, et stompforløb, en computerkomposition, en SDS-opførelse med brug af krop og stemme eller en mere traditionel gruppefremførelse som kopiversion.

Eksaminationstiden er ca. 8 minutter per eksaminand.

2. Faglige mål

Du kan ikke nå at berøre alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:

 • anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng demonstrere kendskab til musikalsk notation
 • anvende elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I musikudøvelse skal du kunne:

 • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk
 • inden for et dansk og internationalt repertoire synge og spille en- og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryksfærdighed
 • samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I musikkundskab lægges der vægt på:

 • kendskab til musikalske parametre, musiklære og hørelære og evnen til at bruge dette i en analyse af musik
 • kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, globale, genre- og stilmæssige sammenhæng og evnen til at anvende dette kendskab i en relevant perspektivering af den musikalske analyse
 • evnen til at orientere sig i musikalsk notation
 • evnen til at redegøre for og diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med musikemnerne eller det musikalske produktionsprojekt.

I musikudøvelse lægges der vægt på:

 • fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer
 • vokale og/eller instrumentale færdigheder og musikalske udtryk i gruppefremførelse og/eller solopræstation.

4. Karaktergivning

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Vejledende beskrivelse
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Din præstation viser et sikkert kendskab til musikalsk notation og musiklære i forhold til musikanalyse. Du viser desuden, at du selvstændigt kan redegøre for og diskutere relevante teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med musikprojektet. Få mangler ændrer ikke på helhedsindtrykket. Du demonstrerer overbevisende lydhørhed og musikalitet i gruppen og/eller som solist i forhold til den musikalske fortolkning. Småfejl forstyrrer ikke opførelsen. Du er meget bevidst om det kunstneriske udtryk, hvilket den supplerende samtale dokumenterer.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Du viser godt kendskab til musikalsk notation, musiklære og musikanalyse, men terminologien er ikke helt sikker. Du er god til at redegøre for og diskutere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med musikprojektet, men flere mangler forekommer. Du viser lydhørhed og musikalitet som solist og/eller gruppemedlem i en musikalsk fremførelse. Den musikalske formåen står ikke helt mål med intentionen. Du er bevidst om din egen musikalske rolle, hvilket den supplerende samtale dokumenterer.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Du viser et usikkert kendskab til musikalsk notation, musiklære og musikanalyse og har vanskeligheder ved at anvende din viden. Du kan med usikkerhed redegøre for musikprojektet. Du kan indgå i en musikalsk sammenhæng som solist og/eller gruppemedlem, men har ikke noget musikalsk overskud.

5. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i sammenlagt to soloopgaver. Den ene soloopgave udføres vokalt og udvælges af censor. Udvælgelsen foretages fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

Sygeeksamen

Prøven i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i to solonumre valgt af eksaminanden.

Ordblinde

Elever med dokumenteret ordblindhed kan få forlænget tid til eksamenen. Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

Andre forhold

Andre forhold – eksempelvis dokumenterede hjernerystelser og handicap – kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen (forlænget prøvetid, pause undervejs mv.). Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

6. Forberedelse

Musikkundskab

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Find dine noter til de kendte musikstykker, der udgør prøvematerialet, frem. Sæt noterne i orden, så du nemt kan finde dem frem til eksamensforberedelsen.
 • Gennemlæs dine noter, og uddyb eventuelle mangelfulde noter, så alle de musikstykker, der udgør prøvematerialet, er grundigt beskrevet. Forbered dig eventuelt sammen med dine klassekammerater.
 • Hvis du har udarbejdet et musikalsk produktionsprojekt i løbet af skoleåret, skal du også læse din skriftlige dokumentation til dette inden din eksamen. Medbring dokumentation og projekt til din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad der forventes til analysen og til inddragelsen af det ukendte materiale ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.

Musikudøvelse

 • Vælg dine eksamens-musikstykker i god tid før din eksamen. Det kan være musikstykker, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være nye musikstykker.
 • Vær opmærksom på, at mindst det ene af musikstykkerne skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykkerne i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykkerne.