Musik C (stx og hf) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om eksamenens indhold og forløb. Hvis du har musik på B- eller A-niveau, skal du ikke til eksamen på C-niveau. Du kan dog vælge at deltage ved prøven i musikudøvelse – uden for bedømmelse – hvis en sammenspilsgruppe er afhængig af din medvirken.

1. Prøveform

Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab

Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af musik kendt fra undervisningen. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Prøvematerialet består af et eller flere musikstykker (af sammenlagt højest 6 minutters varighed) med tilknytning til det særligt studerede område, I har arbejdet med i slutningen af skoleåret. Musikstykket eller musikstykkerne er ledsaget af en grafisk gengivelse (noder, becifringer, grooveskema eller tilsvarende) og eventuelt øvrigt materiale (billede, artikeluddrag, sangtekst eller lignende).

Eksamensspørgsmålet anviser, hvilke elementer i musikstykket, du forventes at analysere ved prøven. Derudover anviser eksamensspørgsmålet, hvordan materialet fra det eller de tematiske forløb, I har arbejdet med i starten af skoleåret, tænkes inddraget.

Du skal demonstrere elementært kendskab til musikinterne forhold ved analysen af musikstykket og kendskab til musikeksterne forhold ved en perspektivering af analysen. Opgaven er udformet, så den afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i undervisningen.

Prøven tager udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang og din inddragelse af de(t) tematiske forløb, og derefter i en uddybende samtale om opgaven med eksaminator. Samtalen mellem dig og eksaminator vil typisk fokusere på begrundelser for din analyse frem for din redegørelse for analysen. En redegørelse for formforløbet på en indspilning vil eksempelvis næppe indeholde de store overraskelser, mens det derimod vil være væsentligt, at du forklarer, hvordan de musikalske parametres anvendelse og virkning på indspilningen er medvirkende til at danne de forskellige formdele.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives ca. 40 minutters forberedelsestid. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må også selv medbringe et musikinstrument efter eget valg.

Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen. Dog er der begrænsede regler for brug af internet – digitale læremidler, herunder Musikipedia, må kun tilgås, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen, som udfyldes af din lærer.

Musikudøvelse

Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre et på forhånd indstuderet musikstykke i en gruppe på mindst to eksaminander. Et musikstykke forstås meget bredt og kan eksempelvis være en improvisation, et talekor, en sats, et stompforløb, en SDS-opførelse med brug af krop og stemme eller en mere traditionel gruppefremførelse.

Eksaminationstiden er ca. fem minutter pr. eksaminand. Hver eksaminand skal kun optræde én gang. Hvis du ønsker at fremføre et solonummer, eventuelt med akkompagnement, er det muligt, men hovedsigtet med musikudøvelse er gruppesammenspil.

2. Faglige mål

Du kan ikke nå at berøre alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:

 • identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
 • opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I musikudøvelse skal du kunne:

 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I musikkundskab lægges der vægt på:

 • elementært kendskab til musikalske parametre, grundlæggende musiklære og hørelære og evnen til at bruge dette i analyse af musik
 • elementært kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, globale og genre- og stilmæssige sammenhæng og evnen til at bruge dette i en perspektivering af musikalsk analyse.

I musikudøvelse lægges der vægt på:

 • fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer
 • vokale og/eller instrumentale færdigheder.

4. Karaktergivning

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Vejledende beskrivelse
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Helhedsindtrykket er, at du overbevisende, selvstændigt og meget sikkert kan udtrykke dig i og om musik. Eventuelle mangler og småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Helhedsindtrykket er, at du er god til at udtrykke dig i og om musik, men flere mangler og fejl forekommer. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Helhedsindtrykket er, at du udtrykker dig usikkert i og om musik. Præstationen er mangelfuld, men dog acceptabel. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.

5. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at selvstuderende ikke bedømmes i gruppesammenspil men i en solosang udvalgt af censor. Solosangen udvælges fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

Sygeeksamen

Prøven i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i et solonummer valgt af eksaminanden.

Ordblinde

Elever med dokumenteret ordblindhed kan få forlænget tid til eksamenen. Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

Andre forhold

Andre forhold – eksempelvis dokumenterede hjernerystelser og handicap – kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen (forlænget prøvetid, pause undervejs mv.). Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

6. Forberedelse

Musikkundskab

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Find dine noter til de kendte musikstykker, der udgør prøvematerialet, frem. Sæt noterne i orden, så du nemt kan finde dem frem til eksamensforberedelsen.
 • Gennemlæs dine noter, og uddyb eventuelle mangelfulde noter, således at alle de musikstykker, der udgør prøvematerialet, er grundigt beskrevet. Forbered dig eventuelt sammen med dine klassekammerater.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad der forventes til analysen og til inddragelsen af de(t) tematiske forløb.
 • Sørg for, at du er udhvilet til eksaminationen.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.

Musikudøvelse

 • Vælg dit eksamens-musikstykke i god tid før din eksamen. Det kan være et musikstykke, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være et nyt musikstykke.
 • Vær opmærksom på, at musikstykket skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykket i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykket.