Oversigt over dine muligheder for at dygtiggøre og uddanne dig inden for musikkens verden. Oversigten er meget kortfattet, og du opfordres derfor til at læse nærmere om de nævnte uddannelsesmuligheder andetsteds.

1. Folkeskole

I folkeskolen er musik et obligatorisk fag fra 1.-6. klassetrin og et valgfag fra 7.-10. klassetrin. Det vejledende timetal er fastsat til 2 timer ugentligt, bortset fra på 6. klassetrin hvor timetallet er fastsat til 1 time ugentligt. Ikke alle folkeskoler udbyder musik som valgfag.

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe eleverne forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Fra skoleåret 2014/2015 kunne kommuner deltage i en fireårig forsøgsordning med talentklasser i musik. I talentklasserne tilrettelægges undervisningen, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne øve og udvikle sig. Følgende kommuner deltog i forsøget:

 • Esbjerg Kommune (Urbanskolen)
 • Haderslev Kommuna (Sønder Otting Skole)
 • Hedensted Kommune (Tørring Skole)
 • Herning Kommune (Skolen på Sønderager)
 • Odense Kommune (Odense Musikskole)
 • Roskilde Kommune (Østervangsskolen)

I Københavns Kommune har Sankt Annæ desuden en særlig sangskole.

2. Gymnasium

Et gymnasium er en ungdomsuddannelse, der giver adgang til en videregående uddannelse. Der findes fire typer gymnasiale uddannelser: stx (alment gymnasium), htx (teknisk gymnasium), hhx (handelsgymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen). Stx, htx og hhx er 3-årige uddannelser, der kan kan påbegyndes efter folkeskolens 9. klasse (eller en anden tilsvarende undervisning). Hf er en 2-årig uddannelse, der kan påbegyndes efter folkeskolens 10. klasse.

På stx er det muligt at studere musik på C-, B- og A-niveau (et niveau hvert skoleår). På hf er det normalt kun muligt at studere musik på C- og B-niveau. Nogle stx og hf har et helt særligt fokus på musik - de er:

På htx kan du studere faget Lyd- og musikproduktion. På htx og hhx udbydes der nogle få steder musik som valgfag.

Mange gymnasier har frivillige musikaktiviteter uden for skoletiden. Det kan eksempelvis være musicals, kor, orkestre, forårskoncerter og melodi grand prix.

3. Ungdomsskole

En ungdomsskole er et kommunalt tilbud til unge i alderen 14-18 år om supplerende undervisning uden for skoletiden. Undervisningen og eventuelle materialer hertil er normalt gratis. Der findes omkring 100 ungdomsskoler i Danmark - se en oversigt på www.ungdomsskoleforeningen.dk.

De fleste ungdomsskoler udbyder forskellige former for musikundervisning. Mange skoler har også deres egen årlige teater-, musical- eller cirkusforestilling, hvor de unge kan medvirke som skuespiller, sanger, musiker eller lydtekniker.

4. Efterskole

På en efterskole kan unge mellem 14 og 18 år tage et eller flere af de sidste år af folkeskolen. Efterskolerne tager sig af både de unges faglige og personlige udvikling og ruster dem til fremtidige uddannelses- og karrierevalg. En efterskole er en kostskole, hvor de unge bor, spiser og går i skole. Der findes omkring 260 efterskoler i Danmark - se en oversigt på www.efterskole.dk.

Efterskolerne er meget forskellige i værdigrundlag og fagtilbud, men mange af skolerne udbyder et eller flere musikfag. Der findes desuden en række musikefterskoler med særlig fokus på musik - de er:

5. Højskole

En højskole er en kostskole, hvor personer over 17½ år (16½ år for ungdomshøjskoler) bor, spiser og deltager i faglige kurser. Højskolen er et af de få steder, hvor mennesker mødes på tværs af aldersskel, sociale skel, økonomiske skel og uddannelsesmæssige skel, og fællesskabet spiller derfor en meget vigtig rolle. Der er ingen eksamen forbundet med undervisningen, og der kræves ingen bestemte forudsætninger for at deltage.

De unge deltager fortrinsvis i de længerevarende kurser, mens de voksne for det meste deltager i de kortere kurser. Prisen for længervarende kurser er i gennemsnit omkring 1.400 kr. om ugen inkl. kost og logi. Prisen varierer fra skole til skole og kan være afhængig af eksempelvis fagudbud, materialer og studierejse.

Der findes omkring 70 højskoler i Danmark - se en oversigt på www.hojskolerne.dk.

Undervisningen på højskolerne har en bred almen karakter. De fleste højskoler udbyder et eller flere musikfag, og der findes desuden en række musikhøjskoler med særlig fokus på musik - de er:

6. Aftenskole

En aftenskole tilbyder (eksamensfri) fritidsundervisning til voksne personer (normalt over 18 år), ofte om aftenen, men i de større byer også tit i dagtimerne. Deltagerne betaler for undervisningen, men det offentlige yder også et tilskud.

Fagudbuddet er meget bredt, og man kan som regel vælge mellem både skolefag og hobbyfag, herunder forskellige former for musikundervisning. Der findes desuden en række musikaftenskoler med særlig fokus på musik - de er:

7. Musikskole

Der findes både kommunale og private musikskoler. En kommunal musikskole tilbyder undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Der er kommunal musikskole i enhver kommune. Omkring halvdelen af de kommunale musikskoler udbyder også undervisning i andre kunstretninger, eksempelvis billedkunst eller dans, og i de tilfælde bruges oftest betegnelsen kulturskole.

En privat musikskole tilbyder normalt undervisning i musik til alle aldersgrupper. De private musikskoler finansieres alene gennem elevbetaling, mens de kommunale musikskoler finansieres ved kommunalt tilskud og ved elevbetaling.

Musikskolerne udbyder et bredt udvalg af fag inden for blandt andet sang, musikinstrumenter, kor, sammenspil, teori og hørelære. Fagudbuddet og prisen varierer fra musikskole til musikskole.

8. MGK

MGK (Musikalsk Grundkursus) er et gratis undervisningstilbud til unge mellem 14 og 25 år. Formålet med undervisningen er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv, og at forberede elever til optagelse på et musikkonservatorium. Der findes otte MGK-centre med afdelinger forskellige steder i Danmark - se en oversigt på www.musikalskgrundkursus.dk.

Uddannelsen strækker sig over tre år med cirka 10-12 timers undervisning om ugen. Det er muligt at følge undervisningen sideløbende med en gymnasial uddannelse. Nogle steder er det desuden muligt at kombinere MGK med en 3-årig gymnasial stx-uddannelse, hvorved den samlede undervisningstid forlænges til fire år.

På MGK undervises man primært i sit hovedinstrument (eksempelvis sang, klaver, guitar eller basun) inden for enten klassisk eller rytmisk musik. Derudover er der en lang række bifag som eksempelvis brugsklaver, hørelære, teori og musikkundskab. Undervisningen foregår primært som eneundervisning eller undervisning på små hold.

Der er en optagelsesprøve til MGK, hvor man udover sit hovedinstrument også prøves i bifag som klaver, hørelære og musikteori.

9. Professionshøjskole

En professionshøjskole er en mellemlang videregående uddannelsesinstitution for personer med en gymnasial uddannelse. Til trods for navnet har professionshøjskolen ingen sammenhæng med en almindelig højskole.

Professionshøjskolerne udbyder mange forskellige uddannelser, heriblandt en 4-årig læreruddannelse. Læreruddannelsen er sammensat af linjefag, pædagogiske fag, almene fag, praktik og et professionsbachelorprojektet. Linjefagene er de skolefag, den studerende vælger at specialisere sig i under uddannelsen. Musik-linjefaget fokuserer især på musikudøvelse, musikalsk skaben, musikforståelse og musikdidaktik.

De fleste uddannede får arbejde som lærer eller pædagog i folkeskolen eller på en privatskole, men uddannelsen åbner også for jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, eksempelvis som konsulent eller vejleder.

Der er otte professionshøjskoler med afdelinger forskellige steder i Danmark – se en oversigt på da.wikipedia.org/wiki/Professionshøjskole. Derudover findes Sonic College, der er en professionsbachelor-uddannelse i lyddesign.

10. Universitet

Et universitet er en videregående uddannelsesinstitution for personer med en gymnasial uddannelse, hvor man kan fordybe og specialisere sig i et område eller fag. Universitetsuddannelserne er normalt sammensat af en 3-årig bacheloruddannelse (BA) og en efterfølgende 2-årig kandidatuddannelse (KA). Der er efterfølgende mulighed for en 3-årig forskeruddannelse (ph.d.).

Universiteterne udbyder både egentlige musikuddannelser (musik og musikvidenskab), kulturelle uddannelser (eksempelvis kulturarvsformidling), lægevidenskabelige uddannelser (musikterapi) og tekniske uddannelser (eksempelvis lyddesign). Uddannelsesmulighederne er oplistet herunder.

Kandidater fra de egentlige musikuddannelser (musik og musikvidenskab) er primært beskæftiget inden for undervisning, kulturadministration, formidling, journalistik og marketing samt som udøvende musikere. Mange stykker deres arbejdsliv sammen af flere deltidsjob, ikke mindst de udøvende musikere, der ofte også har anden beskæftigelse på deltid.

Københavns Universitet www.ku.dk

 • Musikvidenskab (BA, KA og tilvalg)
 • Audiologopædi (BA og KA)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling (KA)
 • Kulturformidling (tilvalg)

Aarhus Universitet www.au.dk

 • Musikvidenskab (BA, KA og tilvalg)
 • Æstetik og kultur (BA og KA)
 • Didaktik - musikpædagogik (KA)
 • Musikkultur (tilvalg)

Aalborg Universitet www.aau.dk

 • Musik (BA og KA)
 • Musikterapi (BA og KA)
 • Kulturarvsformidling (KA)
 • Acoustics and Audio Technology, Civilingeniør (KA)

Syddansk Universitet www.sdu.dk

 • Audiologi (BA og KA)
 • Logopædi og audiologopædi (BA og KA)
 • Kultur og formidling (KA)
 • Æstetik og kulturanalyse (tilvalg)
 • Akustik og signalbehandling, Civilingeniør i fysik og teknologi (KA)

Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk

 • Lyd og akustisk teknologi (KA)

it-vest www.cand-it-vest.dk

 • Audiodesign (KA)

11. Musikkonservatorium

De fire danske musikkonservatorier udbyder en lang række videregående uddannelser inden for både den praktiske og den teoretiske del af musikken. De fleste studerende specialiserer sig i et hovedinstrument (sang, klaver, guitar, basun m.fl.) inden for enten klassisk eller rytmisk musik, men der findes mange andre uddannelsesmuligheder. Et udvalg af disse er oplistet herunder.

Optagelse på musikkonservatorierne er betinget af, at ansøgeren består en optagelsesprøve.

Kandidater fra musikkonservatorierne er primært beskæftiget som:

 • musiklærere på musikskoler, højskoler, efterskoler og aftenskoler
 • musikere på de danske og internationale scener
 • musikere i ensembler, på teatre, i radio og TV
 • studiemusikere.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium www.dkdm.dk

 • Klassisk musiker
 • Kirkemusiker
 • Almen musiklærer
 • Direktion og musikledelse
 • Hørelære
 • Komposition
 • Tidlig musik
 • Tonemester

Rytmisk Musikkonservatorium www.rmc.dk

 • Rytmisk musiker
 • Komposition
 • Musikproduktion
 • Music Management
 • Musikunderviser

Det Jyske Musikkonservatorium www.musikkons.dk

 • Rytmisk musiker
 • Klassisk musiker
 • Kirkemusiker
 • Almen musikpædagogik
 • Korledelse
 • Sangskrivning
 • Komposition
 • Musikteori
 • Hørelærepædagogik
 • Elektronisk komposition

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole www.smks.dk

 • Rytmisk musiker
 • Klassisk musiker
 • Kirkemusiker
 • Folkemusiker
 • Musikpædagog og musiker
 • Filmkomposition
 • Musikformidling
 • Elektronisk musik og lydkunst

12. Privatundervisning

Privatundervisning er populært, fordi man kan få skræddersyet undervisning, der opfylder egne specifikke behov, både fagligt, tidsmæssigt og økonomisk. Timeprisen ligger typisk mellem 150 kr. og 800 kr. alt afhængig af underviserens erfaring og faglige område.

Det er muligt at få privatundervisning inden for stort set alle faglige områder. Privatunderviserne findes nemmest via en internetsøgning på Google, hvor man søger efter det, man vil undervises i (eksempelvis klaver eller lydproduktion) efterfulgt af teksten "undervisning" eller "privatundervisning". Søgningen kan eventuelt indskrænkes ved indtastning af et bynavn.

13. Øvrige

Kirkemusikskolen www.kirkemusikskole.dk

Folkekirkens Kirkemusikskoler uddanner organister, kirkesangere, kirkekorledere og klokkenister. De fleste uddannelser er 2-årige deltidsuddannelser, men der udbydes også en række kortere efteruddannelseskurser. Der er tre kirkemusikskoler med afdelinger 10 forskellige steder i Danmark.

Eventtekniker www.eventtekniker.dk

Eventtekniker-uddannelsen er en 4-årig, teknisk erhvervsuddannelse for de, der har lyst til at prøve kræfter med den tekniske side af eventbranchen. Uddannelsen udbydes af EUC Nord (9900 Frederikshavn).

Det Danske Musicalakademi www.musicalakademiet.dk

Det Danske Musicalakademi (7000 Fredericia) er en 3-årig mellemlang videregående uddannelse i sang, dans og drama. Uddannelsen er fuldtids med mødepligt, og den er SU-godkendt. Uddannelsens formål er at kvalificere de studerende til professionelt arbejde inden for musicalgenren ved at give dem kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder.

Statens Scenekunstskole www.scenekunstskolen.dk

Statens Scenekunstskole (1437 København K) tilbyder grunduddannelser, videreuddannelser samt efteruddannelse inden for scenekunst. Studieretningerne tæller blandt andet "Lyd" og "Musikalsk akkompagnement". Uddannelsen er gratis for alle EU-borgere, og der er ingen aldersgrænse. Optagelse er betinget af bestået optagelsesprøve.

Musical Talentskole Viborg www.musicaltalentviborg.dk

Musical Talentskole Viborg (8800 Viborg) er et tilbud til unge mellem 14 og 20 år, der ønsker en uddannelse inden for sang, dans og teater. Skolen tilbyder et 2-årigt undervisningsforløb med cirka 8-10 timers undervisning om ugen. Uddannelsen kan følges sideløbende med en gymnasial uddannelse.

Musikteatret - Musical & Teater www.musikteatret.dk

Musical & Teater (7500 Holstebro) er en 3-årig deltidsuddannelse i musical og teater, med cirka 10-12 timers undervisning om ugen. Uddannelsen kan følges sideløbende med en gymnasial uddannelse. Der er desuden mulighed for at kombinere uddannelsen med en 3-årig gymnasial stx-uddannelse, hvorved den samlede uddannelsestid forlænges til fire år.

Talentskolen http://www.talentskolen.nu

Talentskolen (4700 Næstved) er et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, der drømmer om en karriere som skuespiller, musicalstjerne, filminstruktør, animator, billedkunstner, designer, arkitekt, forfatter eller danser. Skolen tilbyder 3-årige deltidskurser, man kan følge sideløbende med eksempelvis en gymnasial uddannelse eller et job.