Italienske ord bruges ofte i noder til angivelse af, hvordan et musikstykke skal udføres. Ordene blev først brugt af italienske komponister i 1600-tallet og har siden spredt sig til resten af verden. I nyere tid har engelsk også vundet indpas. Følgende er en oversigt over de mest almindelige italienske musikudtryk. Se en liste over alle musikudtryk.

1. Tempo

Liste over tempobetegnelser. Angivelsen af antal taktslag per minut (BPM) er kun en vejledende angivelse. I nyere musik kan tempobetegnelsen være erstattet eller suppleret af en eksakt angivelse af antal taktslag per minut (eksempelvis ♩= 120).

Tempobetegnelse Betydning BPM
adagietto rimelig langsom, lidt hurtigere end adagio 72-76
adagio langsom 66-76
allegretto moderat hurtig, lidt langsommere end allegro 112-120
allegrissimo meget hurtig, hurtigere end allegro 172-176
allegro hurtig 120-168
allegro moderato moderat hurtig, lidt langsommere end allegro 116-120
andante jævnt gående, roligt tempo 76-108
andante moderato moderat gående, lidt hurtigere end andante 92-112
andantino roligt gående, lidt hurtigere end andante 80-108
grave meget langsom 25-45
larghetto rimelig langsom og bred, lidt hurtigere end largo 60-66
larghissimo ekstremt langsom, langsommere end largo 25 og under
largo meget langsom og bred 40-60
lento langsom 45-60
moderato moderat tempo, behersket tempo 108-120
prestissimo ekstremt hurtig, hurtigere end presto 200 og over
presto meget hurtig 168-200
vivace hurtig og livlig 140-176
vivacissimo meget hurtig og livlig, hurtigere end vivace 172-176

Tempoforskydninger

Liste over tempoændringer. Ord for gradvise ændringer kan udvides med streger, der angiver ændringens varighed, eksempelvis "rit.  _  _  _".

Tempoforskydning Forkortelse Betydning
a piacere efter behag, tempoet bestemmes af udøveren
a tempo tilbagevenden til det oprindelige tempo
rallentando rall. gradvist langsommere
ritardando rit., ritard. gradvist langsommere
ritenuto riten. pludseligt langsommere
rubato frit tempo, ingen fast puls
stringendo gradvist hurtigere, intensiverende
accelerando accel. gradvist hurtigere

2. Dynamik

Liste over dynamikangivelser. Ordene angiver den relative variation i lydstyrken og ikke specifikke lydstyrker. I modsætning til andre musikudtryk skrives dynamikangivelser normalt under nodesystemet eller centreret mellem de to nodesystemer i klaversystemet.

Dynamikangivelse Symbol Betydning
piano pianissimo ppp så svagt som muligt
pianissimo pp meget svagt
piano p svagt
mezzo piano mp moderat svagt
mezzo forte mf moderat kraftigt
forte f kraftigt
fortissimo ff meget kraftigt
forte fortissimo fff så kraftigt som muligt

Dynamikforskydninger

Liste over dynamikændringer. Tegnene Crescendo og Diminuendo bruges til ændringer over højst et par takter, mens cresc. og dim. bruges til ændringer over en længere periode. Ord kan udvides med streger, der angiver ændringens varighed, eksempelvis "dim.  _  _  _".

Dynamikforskydning Symbol Betydning
crescendo cresc. eller Crescendo gradvist kraftigere
diminuendo dim. eller Diminuendo gradvist svagere
fortepiano fp kraftigt og straks derpå svagt
sforzando, forzando, szforzato sfz, sf eller fz pludseligt betonet (om en tone eller akkord)
rinforzando rfz eller rf forstærket (om en tone, akkord eller frase)

3. Teknik

Liste over almindelige spilletekniske udtryk. Udtrykkene instruerer udøveren i at anvende en bestemt spilleteknik for at frembringe den ønskede lyd.

Spilleteknik Forkortelse Betydning
arpeggio arp. akkordtoner spillet efter hinanden frem for samtidig
glissando gliss. en glidende overgang mellem to toner
legato sammenhængende toner uden ophold imellem
mano destra m.d. højre hånd
mano sinistra m.s. venstre hånd
con sordino med dæmper eller (på klaver) uden sustain-pedalen
senza sordino uden dæmper eller (på klaver) med sustain-pedalen nede
pizzicato pizz. knipset med en finger frem for strøget (om streng)
portamento port. en glidende bevægelse mellem to toner
tutti for alle i orkestret
staccato stacc. korte og skarpt adskilte toner
staccatissimo staccatiss. korte og ekstremt adskilte toner
vibrato hurtige og regelmæssig ændring i tonehøjden

4. Karakter

Liste over almindelige karakterbetegnelser. Betegnelserne hjælper udøveren med at indfange stemningen i et musikstykke gennem variationer i tempo, dynamik og artikulation.

Karakterbetegnelse Betydning
agitato uroligt, heftigt, bevæget, ophidset
animato friskt, livligt
cantabile syngende
con amore med kærlighed
con brio med energi, energisk
con fuoco med ild, ildfuldt
con moto med bevægelse
dolce blødt, blidt, sødt
doloroso smertefuldt, sorgfuldt
energico kraftfuldt, bestemt
espressivo udtryksfuldt, følelsesfuldt
grazioso yndefuldt, graciøst
leggiero let, adræt
maestoso majestætisk
marcato markeret, accentueret
risoluto beslutsomt, bestemt, resolut
scherzando spøgende, muntert
sostenuto vedvarende
tenuto udholdt, båret
tranquillo roligt

5. Repetition

Liste over repetitionstegn. Tegnene bruges som navigationstegn til at instruere musikudøveren i at gentage en bestemt del af musikstykket.

6. Øvrigt

Liste over øvrige musikudtryk. Udtrykkene bruges ofte i sammenhæng med andre musikudtryk, eksempelvis allegro molto (meget hurtigt) og con amore (med kærlighed).

Udtryk Betydning
ad libitum efter behag (ofte om tempo og karakter)
assai meget
con med
ma men
ma non tanto men ikke så meget
ma non troppo men ikke for meget
meno mindre
molto meget
non ikke
più mere
poco lidt
poco a poco lidt efter lidt
senza uden
simile på samme måde, ligesom
subito pludselig, hurtig