På Musik C-niveau (hf) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af denne eksamen. Hvis du valgt musik på B- eller A-niveau, skal du ikke til eksamen på C-niveau. Du kan dog vælge at deltage ved prøven i musikudøvelse - men uden for bedømmelse - hvis en sammenspilsgruppe er afhængig af din medvirken.


1. Prøveform
Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab
Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af et musikstykke samt sætte musikstykket i forhold til et ukendt parallelstof. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige gennemgang, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives 40 minutters forberedelsestid. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må medbringe et musikinstrument efter eget valg, og du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen.

Prøvematerialet udgøres af et musikstykke, der er kendt fra undervisningen ledsaget af et grafisk materiale (node, grooveskema eller tilsvarende), der også har været anvendt i undervisningen. Det kendte prøvemateriale udgøres af alle de musikstykker, din klasse - enten som klassebaseret undervisning eller som gruppearbejde - har arbejdet med i forbindelse med det valgte musikemne.

Det kendte materiale ledsages af et ukendt parallelstof til perspektivering (et tekstbilag, et videoklip, et billede eller et musikstykke). Hovedformålet med det ukendte parallelstof er, at du i forberedelsestiden og ved eksaminationen kan sætte dette materiale i forhold til det kendte stof. Parallelstoffet kan eksempelvis være en anmeldelse af det kendte musisktykke, en koncertoptagelse af musikstykket eller en anden kunstnernes indspilning af musikstykket.

Eksamensspørgsmålene er udformet, så de afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen. Eksaminationstiden er cirka 20 minutter per eksaminand, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning.

Musikudøvelse
Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre et på forhånd indstuderet musikstykke i en gruppe på mindst to eksaminander. Et musikstykke forstås meget bredt og kan eksempelvis være en improvisation, et talekor, en sats, et stompforløb, en computerkomposition, en SDS-opførelse med brug af krop og stemme eller en mere traditionel gruppefremførelse som kopiversion.

Eksaminationstiden er cirka fem minutter per eksaminand. Hver eksaminand skal kun optræde én gang. Hvis du ønsker at fremføre et solonummer, eventuelt med akkompagnement, er det muligt, men hovedsigtet med musikudøvelse er gruppesammenspil.

2. Faglige mål
Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:
 • identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og populærmusik og ikke-vestlig musik
 • demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng med anvendelse af grundlæggende begreber og metoder fra musiklære, hørelære og musikteori
 • anvende fagets terminologi i en diskussion af musik fra hjemlige og fremmede kulturer
 • orientere sig i en enkel, grafisk gengivelse af klingende musik
 • opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier.

I musikudøvelse skal du kunne:
 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum
 • spille enkle figurer på et akkord-, et rytme- og et basinstrument
 • anvende elementær hørelære i forbindelse med sang og spil.

3. Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I musikkundskab lægges der vægt på:
 • elementært kendskab til musikalske parametre, musiklære og hørelære og evne til at bruge dette i analyse af musik
 • elementært kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, genre- og stilmæssige sammenhæng.

I musikudøvelse lægges der vægt på:
 • lydhørhed og musikalitet, dvs. fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer
 • vokale og/eller instrumentale færdigheder.

4. Karaktergivning
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Vejledende beskrivelse
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Helhedsindtrykket er, at du overbevisende, selvstændigt og meget sikkert kan udtrykke dig i og om musik. Eventuelle mangler og småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Helhedsindtrykket er, at du er god til at udtrykke dig i og om musik, men flere mangler og fejl forekommer. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Helhedsindtrykket er, at du udtrykker dig usikkert i og om musik. Præstationen er mangelfuld, men dog acceptabel. Præstationen i musikkundskab og musikudøvelse kan være på forskellige niveauer uden at det ændrer ved helhedsvurderingen.


5. Særlige bestemmelser
Selvstuderende
Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at selvstuderende ikke bedømmes i gruppesammenspil men i en solosang udvalgt af censor. Solosangen udvælges fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

Sygeeksamen
Prøven i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i et solonummer valgt af eksaminanden.

6. Forberedelse
Musikkundskab
 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Find dine noter til de kendte musikstykker, der udgør prøvematerialet, frem. Sæt noterne i orden, så du nemt kan finde dem frem til eksamensforberedelsen.
 • Gennemlæs dine noter, og uddyb eventuelle mangelfulde noter, således at alle de musikstykker, der udgør prøvematerialet, er grundigt beskrevet. Forbered dig eventuelt sammen med dine klassekammerater.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad der forventes til analysen og til inddragelsen af det ukendte parallelstof ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, eller stil dit spørgsmål i debatforummet, hvis du i øvrigt er usikker på noget.

Musikudøvelse
 • Vælg dit eksamens-musikstykke i god tid før din eksamen. Det kan være et musikstykke, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være et nyt musikstykke.
 • Vær opmærksom på, at musikstykket skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykket i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykket.