Musik- og lydproduktion C (htx) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om eksamenens indhold og forløb. Hvis du har Musik C frem for Musik- og lydproduktion C, er det bestemmelserne for stx og hf, der er gældende.

1. Eksamensproduktion

Forud for din eksamen skal du enten alene eller i gruppe udarbejde en eksamensproduktion inden for det eller de emner, I har arbejdet med i undervisningen. Uanset hvilken arbejdsform du vælger, foregår eksamenen altid individuelt.

Eksamensproduktionen udarbejdes i forbindelse med undervisningen og har en varighed på maksimalt 4 minutter. Du kan sagtens udarbejde en meget kort produktion, eksempelvis et lydlogo på få sekunder. Varigheden af produktionen er ikke et mål i sig selv.

Hvis eksamensproduktionen er en del af et audiovisuelt produkt, bedømmes alene musikken/lyden og dennes samspil med billederne. Det er ikke tanken, at du skal producere den visuelle side af eksamensproduktionen, men snarere, at du eksempelvis skaber en ny lydside til et allerede eksisterende audiovisuelt medie.

I løbet af arbejdet med eksamensproduktionen skal du dokumentere din arbejdsproces, herunder evaluere dit arbejde. Dokumentationen behøver ikke være skriftlig i form af en rapport, men kan sagtens udarbejdes på anden vis. Dokumentationen er en del af eksamensgrundlaget, ligesom selve eksamensproduktionen er det.

2. Prøveform

Prøvematerialet udgøres af din dokumentation for processen og faglige resultater, selve musik- og lydproduktionen samt ukendt materiale med relation til musikemnet og din produktion. Det ukendte materiale kan være klingende lyd eller litteratur.

Prøven tager udgangspunkt i dit indledende oplæg om og diskussion af eksamensproduktionen med inddragelse af det ukendte materiale. Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem dig og eksaminator. Hensigten med det ukendte materiale er, at du ved at inddrage materialet får mulighed for at sætte sin egen eksamensproduktion ind i den kontekst, som emnet udgør.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Eksaminationstiden er cirka 24 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg.

Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen. Dog er der begrænsede regler for brug af internet – digitale læremidler, herunder Musikipedia, må kun tilgås, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen, som udfyldes af din lærer.

Forud for prøven hører censor og eksaminator din eksamensproduktion, da der ikke vil være tid til at afspille den ved prøven.

3. Faglige mål

Du kan ikke nå at berøre alle faglige mål ved din eksamen, og derfor er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

Du skal kunne:

 • skabe forskellige typer af musik- og lydproduktioner gennem kreative og innovative processer i målrettede æstetiske og kommunikative sammenhænge
 • anvende relevant lydteknologi
 • formidle, dokumentere, analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioners design i forhold til kommunikationsforhold, betydning, brug af musikalsk materiale, stil- og genremæssige overvejelser og teknologiske løsninger med anvendelse af fagets terminologi
 • bringe analysen ind i en relevant historisk, mediemæssig, kulturel og global sammenhæng
 • demonstrere kendskab til etiske og ophavsretsmæssige aspekter af digital produktion, herunder respektfuld og ansvarlig remediering
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

4. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I den mundtlige præstation lægges der vægt på, at du kan:

 • formidle eksamensproduktionens æstetiske og/eller kommunikative idé og begrunde valg og fravalg i den kreative og innovative proces
 • anvende fagets terminologi i en analyse og kritisk vurdering af eget eksamensprodukt
 • sætte eksamensproduktet ind i en relevant historisk, mediemæssig, kulturel og global sammenhæng og perspektivere til det ukendte materiale.

Ved bedømmelsen af eksamensproduktet lægges der vægt på:

 • produktets evne til at forløse eksaminandens intention
 • din anvendelse af relevant lydteknologi.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation omfattende eksamensproduktet og din mundtlige præstation.

5. Karaktergivning

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation. Ved bedømmelsen tages alene hensyn til din mundtlige præstation. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Definition Mundtlig prøve
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Du demonstrerer overbevisende sikkerhed med hensyn til kundskaber om og færdigheder i at skabe, analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioner i deres æstetiske og kommunikative sammenhæng. Du forstår og anvender fagets terminologi reflekteret, selvstændigt og med stor sikkerhed. Småfejl ændrer ikke ved helhedsindtrykket.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Du viser vekslende sikkerhed med hensyn til kundskaber om og færdigheder i at skabe, analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioner i deres æstetiske og kom- munikative sammenhæng. Du forstår og anvender fagets terminologi reflekteret, med skiftende sikkerhed og med en del mangler.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Du demonstrerer en betydelig usikkerhed med hensyn til kundskaber om og færdigheder i at skabe, analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioner i deres æstetiske og kommunikative sammenhæng. Du forstår og anvender fagets terminologi med usikkerhed og kun nogenlunde sammenhængende.

6. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve. Lydproduktionen og en kortere, skriftlig dokumentation for processen og de opnåede faglige resultater skal godkendes af eksaminator.

Ordblinde

Elever med dokumenteret ordblindhed kan få forlænget tid til eksamenen. Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

Andre forhold

Andre forhold – eksempelvis dokumenterede hjernerystelser og handicap – kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen (forlænget prøvetid, pause undervejs mv.). Det enkelte gymnasium fastsætter rammerne herfor.

7. Forberedelse

Gode råd til din eksamensforberedelse:

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på din dokumentation for eksamensproduktionen.
 • Forbered dit indledende oplæg om din eksamensproduktion i god tid før din eksamen. Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad oplægget skal indeholde.
 • Øv dig i at præsentere oplægget mundtligt.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvordan du skal forholde dig til og bruge det ukendte materiale ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.