Oversigt over anvendt musikterminologi på Musikipedia i tilfælde hvor flere forskellige betegnelser, skrivemåder eller notationsmåder kan anvendes. Ved at anvende samme terminologi som Musikipedia sikrer du et klart og konsekvent sprogbrug.

1. Toner

Tonenavne skrives med små bogstaver og med fed, eksempelvis c, d og a. Toner med fortegn skrives med endelser, eksempelvis cis, des og as. Stamtonen mellem a og c benævnes h.

Sænket h benævnes b (i becifringer dog B), og hævet h benævnes his. Dobbeltsænket h benævnes bes, og dobbelthævet h benævnes hisis.

2. Becifringer

Akkord Anvendt becifring Alternativ becifring
mol-akkord Cm Cmin, Cmi, C-
dim-akkord Co Cdim, Cm(5)
dim7-akkord Co7 Cdim7, Cdim, Co
mol7(b5)-akkord Cø Cm7(5), Cø7
aug-akkord C+ Caug, C(5)
sus4-akkord Csus4 Csus
maj7-akkord CΔ CΔ7, Cmaj7, Cmaj
altereret akkord C7(9) C79, C9
bastone C/F C/f

3. Taktarter

Navn Anvendt symbol Alternativt symbol
4/4-takt
2/2-takt

4. Betegnelser

Anvendt betegnelse Alternativ betegnelse
Toner midter-c nøglehuls-c
tostreget-c, c2 tostrøget-c, c''
hovedtone hovednode
bitone binode
gennemgangstone gennemgangsnode
vekseltone vekselnode
drejetone drejenode
enharmonisk omtydning enharmonisk forveksling
ornamenter forsiringer, udsiringer, udsmykningstoner
kort forslag ubetonet forslag, sammenslag
langt forslag betonet forslag
orgelpunkt liggetone
drone borduntone
Nodesystemet nodesystem linjesystem
bilinje hjælpelinje
Fortegn opløsningstegn ophævelsestegn
hjælpefortegn sikkerhedsfortegn, orienteringsfortegn
sænkes fordybes
hæves forhøjes
Nøgler nøgle nodenøgle
g-nøgle diskantnøgle, violinnøgle
f-nøgle basnøgle
altnøgle bratschnøgle
slagtøjsnøgle trommenøgle
oktaverende nøgle oktaveret nøgle
Rytme 4.-delsnode fjerdedelsnode, gånode
8.-delsnode ottendededelsnode, løbenode
4.-delspause fjerdedelspause
4.-delstriol fjerdedelstriol
irregulær nodeværdi uregelmæssig nodeværdi
pauser pauseværdier, pausetegn
helpause helnodepause
halvpause halvnodepause
punkt (efter punkteret node) prik
taktslag, pulsslag takttider, taktdele
4/4-takt firefjerdedelstakt
2/2-takt alla breve, to halve, totoendedelstakt
kompleks taktart skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart, irregulær taktart, sammensat taktart
afterbeat efterslag
Intervaller halvtonetrin halvtoneskridt
tertsdecim tredecim
samklingende interval harmonisk interval, samklangsinterval
komplementærinterval omvendingsinterval
ensliggende ensbeliggende, lige
uensliggende uensbeliggende, ulige
Akkorder dim-akkord formindsket akkord
aug-akkord forstørret akkord
ø-akkord halvformindsket akkord, mol7(5)-akkord
sus4-akkord kvartkvintakkord, sus-akkord
becifring becifringssymbol, akkordsymbol
akkord harmoni
noneakkord noneseptimakkord
akkordrundgang rundgang
akkordbrydning arpeggio
akkordtone harmonitone
akkordfremmed harmonifremmed
Skalaer skala tonetrappe, tonestige
skalatrin, trin klangtrin
jonisk ionisk
hexachord hexakord
dobbeltharmonisk mol sigøjnerskala, ungarsk molskala, sigøjnermol
Hørelære prima vista-sang bladsang
prima vista-spil bladspil
Fysik frekvens svingningstal
stødtone svævning, tonestød
knudepunkt svingningsknude
overtone naturtone, alliquottone
overtonerække harmonisk tonerække, naturtonerække
deltone partialtone
egenfrekvens resonanstone
konsonerende intervaller konsonante intervaller
dissonerende intervaller dissonante intervaller
kammertone normaltone
stemningssystem tonesystem, temperament, temperatur
Melodik flerstemmig polyfon
ambitus toneomfang
fill fill-in
hook hookline
Form omkvæd refræn
bluesskema bluesform
viseform liedform
medley potpourri
gentagelsestegn repeteretegn, repetitionstegn
Funktionsanalyse funktionsanalyse funktionsharmonisk analyse
subdominant underdominant
dominant overdominant
kvintcirklen kvintcirkelen
kvintskridtsekvens kvintskridtssekvens
Arrangering arrangere udsætte
arrangement udsættelse
blokharmonisering thickened line
vekselbas skomagerbas
walking bas four-beat bas
albertibas albertinsk bas, harpebas
generalbas basso continuo
modulation modulering
Musikinstrumenter instrumentation instrumentering
tangentinstrument tasteinstrument, tastaturinstrument
tungeinstrument fritungeinstrument
stemt slagtøj melodisk slagtøj
chordofon kordofon
rytmegruppe rytmesektion
klangbund sangbund, resonansbund
klaviatur tastatur
spansk guitar klassisk guitar
dobro resonatorguitar
leadguitar sologuitar
bratsch viola
basun trækbasun, trombone
claves rytmepinde
guiro fisk
vibraslap æselkæbe
rummelpot cuica
mundharmonika mundharpe
mundharpe jødeharpe
gambe viola da gamba
dæmper sordin
hovedtelefoner høretelefoner
messingorkester brass band
metronom taktmåler
Effekter forvrængning distortion
rumklang efterklang
dubbing overdubbing
Musikudtryk piano pianissimo pianopianissimo, pianississimo
forte fortissimo fortefortissimo, fortississimo
Andet genre stilart

5. Sammensatte ord

Sammensatte ord skrives i ét ord:
 • molskala
 • musikanalyse
 • bigbandpartitur
Lange sammensætninger skrives også i ét ord:
 • kvartkvintakkord
 • subdominantparallel
 • dominantseptimakkord
Bindestreger benyttes dog i tilfælde, hvor de er en hjælp for læseren:
 • dim-akkord
 • dominant-kvartkvintforudhold
 • vekseldominant-septimakkord
Hvis ordforbindelsen udtales som to ord (med to hovedtryk), skrives den i to ord:
 • punkteret node
 • kompleks taktart
 • spansk guitar

6. Trommenotation

Trommer og bækkener noteres på følgende positioner i nodesystemet:

Trommernes og bækkenernes position i nodesystemet